Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Xử lý nước thải nhà máy sản xuất tinh bột sắn bằng cỏ vetiver (Chrysopogon zizanioides)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đoạn Chí Cường*, Võ Văn Minh, Hồ Thị Cẩm Hồng
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
marriage affairs open i want an affair
; Số: 1(74).2014-Quyển 1;Từ->đến trang: 103-108;Năm: 2014
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nước thải từ hoạt động sản xuất tinh bột sắn có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do chứa hàm lượng các chất hữu cơ cao. Đặc biệt, trong nước thải có chứa độc tố thuộc nhóm xyanogen glucozit, khi bị phân hủy tạo thành axit xianhidric (HCN) là chất độc với người và động vật. Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng cỏ vetiver làm đối tượng để nghiên cứu khả năng xử lý nước thải nhà máy sản xuất tinh bột sắn. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hiệu suất xử lí của cỏ vetiver đối với các chỉ tiêu N-NO3-, pH, DO, P-PO43- và BOD5 tốt nhất ở công thức CT2 (75% nước thải + 25% nước cấp). Ở công thức CT3 (100% nước thải không pha loãng), hàm lượng P-PO43- và BOD5 có giảm xuống nhưng chất lượng nước chỉ đạt cột B2 của quy chuẩn kỹ thuật quôc gia về chất lượng nước mặt (QCVN 08:2008/BTNMT).
ABSTRACT
Wastewater from the production of cassava starch may cause serious environmental pollution due to its containing of high levels of organic matters. In particular, wastewater contains toxic cyanogen glucozit group and when it is decomposed, it forms xianhidric acid (HCN) which is a toxic to humans and animals. In this study, we use the vetiver as an object for a study on the ability to treat wastewater from the starch plant. Research results showed that performance of treatment targets made by the vetiver in terms of such critetia as N-NO3-, pH, DO, BOD5 P-PO43-and CT2 best in the formula (75% + 25% of effluent water). In formula CT3 (100% undiluted wastewater), P-PO43- and BOD5 concentrations are reduced, but the water quality is only at B2 of the national technical standards on the quality of surface water (QCVN 08:2008/MONRE).
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn