Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Health risk assessment of heavy metals via dietary intake of water-spinach (Ipomoea quatic) planted at Trung Son and Van Duong villages, Hoa Lien commune, Danang city
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Vo Van Minh, Doan Chi Cuong, Phan Nhat Truong
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: The 12th annual UNU&GIST Joint progaramme symposium: Issues on Environmental Multi-pollutants
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
; Số: 1;Từ->đến trang: 112;Năm: 2014
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT
This study present the results of Cd, Pb and Cr contents in soil and water-spinach (Ipomoea aquatic) grew at Van Duong village, Hoa Lien commune, Lien Chieu district, Da Nang city. Therefrom, we conduct to assess the human health risk when using water-spinach as daily food. The results showed that the contents of concerned heavy metal: Cd (0.018 mg/kg), Cr (0.650 mg/kg) and Pb (5.854 mg/kg) respectively in all soil samples were not over QCVN 03:2008 and GB 15618:1995 regulations as well. However, the most vegetable samples were contaminated Cd, Pb and Cr when comparing with QCVN 8-2:2011 and GB 2762:2005 regulations. The TCs values of most of heavy metals were greater than 1 and HRI values of all heavy metals were lower than 1 at any sampling location, so that there's no risk of Cd, Cr, Pb to human health when consuming water-spinach collected from Van Duong village.
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn