Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,710,702

 TẦN SỐ DAO ĐỘNG RIÊNG CỦA KHUNG THÉP CÓ NÚT NỬA CỨNG
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đỗ Minh Đức
Nơi đăng: Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: 29;Từ->đến trang: 8-13;Năm: 2008
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Báo cáo này trình bày việc tính tần số dao động riêng của khung thép phẳng có nút nửa cứng bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Các ma trận độ cứng, ma trận khối lượng cuả phần tử thanh phẳng có liên kết góc quay đàn hồi tuyến tính tại hai đầu được thiết lập. Để áp dụng, tác giả ứng dụng phần mềm Matlab lập trình, phân tích và đánh giá cho một khung phẳng cụ thể. Kết quả đạt được có thể phục cho tính toán thiết kế cũng như nghiên cứu kết cấu khung có nút nửa cứng chịu tải trọng động.
ABSTRACT
This paper presents the caculation of the natural frequencies of the planar steel frames with semi-rigid connections by finite element method. The stiffness matrix and mass matrix for a planar frame member refer the two linear elastic rotational springs at the end are found. To apply, author used Matlab sortware to program, analyse and assess a planar frame. The result which are gotten can be applied for design as well as research frame structures with semi-rigid connections under dynamic loads
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn