Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='dominhduc' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 34,619,272

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: PHÂN TÍCH ỨNG XỬ CỦA DẦM FG TRÊN NỀN ĐÀN HỒI CHỊU TẢI TRỌNG TĨNH SỬ DỤNG LÝ THUYẾT BIẾN DẠNG CẮT BẬC BA. Tác giả: Đỗ Minh Đức, Lê Khánh Toàn. Tạp chí Xây dựng. Số: 3/2016. Trang: 43-46. Năm 2016. (Jun 21 2016 10:18PM)
[2]Bài báo: DAO ĐỘNG RIÊNG CỦA DẦM FG TRÊN NỀN ĐÀN HỒI SỬ DỤNG LÝ THUYẾT BIẾN DẠNG CẮT BẬC BA. Tác giả: Đỗ Minh Đức, Lê Khánh Toàn. Tạp chí Xây dựng. Số: 3/2016. Trang: 26-29. Năm 2016. (Jun 21 2016 10:21PM)
[3]Bài báo: MA TRẬN ĐỘ CỨNG VÀ MA TRẬN KHỐI LƯỢNG CỦA DẦM FG . Tác giả: Đỗ Minh Đức, Lê Khánh Toàn. Nhà xuất bản Xây dựng, ISBN:978-606-82-1805-8. Số: 4/2016. Trang: 8-15. Năm 2016. (Jun 21 2016 10:25PM)
[4]Bài báo: PHÂN TÍCH DAO ĐỘNG RIÊNG PHI TUYẾN KẾT CẤU KHUNG KHÔNG GIAN CÓ NÚT NỬA CỨNG. Tác giả: Đỗ Minh Đức, Lê Khánh Toàn. Tuyển tập công trình hội nghị Cơ học toàn quốc năm 2015. Số: 8/2015 (tập 1). Trang: 61-68. Năm 2015. (Jun 21 2016 10:04PM)
[5]Bài báo: PHÂN TÍCH PHI TUYẾN KẾT CẤU KHUNG CÓ NÚT NỬA CỨNG VỚI SAI LỆCH HÌNH HỌC SỬ DỤNG PHẦN TỬ LIÊN KẾT KHÔNG HOÀN CHỈNH. Tác giả: Đỗ Minh Đức, Lê Khánh Toàn. Tuyển tập công trình hội nghị Cơ học toàn quốc 2015. Số: 8/2015(Tập1). Trang: 69-76. Năm 2015. (Jun 21 2016 10:10PM)
[6]Bài báo: MỘT GIẢI PHÁP PHÂN TÍCH KHUNG CÓ NÚT NỬA CỨNG: XEM NÚT NỬA CỨNG LÀ MỘT PHẦN TỬ. Tác giả: Đỗ Minh Đức, Lê Khánh Toàn. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 3(88). Trang: 11-14. Năm 2015. (Dec 27 2015 9:51PM)
[7]Bài báo: TÍNH KHUNG PHẲNG CÓ NÚT NỬA CỨNG CHỊU TẢI TRỌNG NHIỆT. Tác giả: Đỗ Minh Đức. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nănẵng. Số: 39-Quyển 1. Trang: 69-74. Năm 2010. (Dec 27 2015 9:47PM)
[8]Bài báo: TẦN SỐ DAO ĐỘNG RIÊNG CỦA KHUNG THÉP CÓ NÚT NỬA CỨNG. Tác giả: Đỗ Minh Đức. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 29. Trang: 8-13. Năm 2008. (Dec 27 2015 9:13PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn