Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,641,138

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: GEOMETRICALLY NONLINEAR STATIC ANALYSIS OF FUNCTIONALLY GRADED BEAMS SUBJECT TO AXIAL CENTRIC FORCES. Tác giả: Do Minh Duc, Le Cao Tuan. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng (Jounal of science and technology). Số: 11(120) (Volume 4). Trang: 6-11. Năm 2017. (Jan 14 2018 2:31PM)
[2]Bài báo: FREE VIBRATION OF FUNCTIONALLY GRADED BEAMS RESTING ON WINKLER FOUNDATION AROUND THE BUCKLING DOMAIN . Tác giả: Huynh Vinh, Do Minh Duc. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng (Jounal of science and technology). Số: 11(120) (Volume 4). Trang: 104-109. Năm 2017. (Jan 14 2018 2:36PM)
[3]Bài báo: PHÂN TÍCH MẤT ỔN ĐỊNH CỦA DẦM FG TRÊN NỀN ĐÀN HỒI THEO MÔ HÌNH PHẦN TỬ HỮU HẠN SỬ DỤNG LÝ THUYẾT BIẾN DẠNG CẮT BẬC BA. Tác giả: Đỗ Minh Đức, Lê Khánh Toàn. Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học toàn quốc Vật liệu và Kết cấu Composite: Cơ học, Công nghệ và ứng dụng; NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG. Số: ISBN: 978-604-82-2026-6. Trang: 205-212. Năm 2016. (Jan 2 2018 3:00PM)
[4]Bài báo: PHÂN TÍCH PHI TUYẾN HÌNH HỌC CỦA DẦM FG CHỊU TẢI TRỌNG TĨNH TRÊN NỀN ĐÀN HỒI SỬ DỤNG LÝ THUYẾT BIẾN DẠNG CẮT BẬC BA. Tác giả: Đỗ Minh Đức, Huỳnh Vinh, Lê Anh Tuấn. Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học toàn quốc Vật liệu và Kết cấu Composite: Cơ học, Công nghệ và ứng dụng; NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG. Số: ISBN: 978-604-82-2026-6. Trang: 197-204. Năm 2016. (Jan 2 2018 3:05PM)
[5]Bài báo: BENDING OF FUNCTIONALLY GRADED BEAMS UNDER AXIAL FORCE. Tác giả: Do Minh Duc, Le Vu An, Le Khanh Toan. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Công nghệ Xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững lần thứ 2; NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG. Số: ISBN: 978-604-82-2016-7. Trang: 13-17. Năm 2016. (Jan 2 2018 3:10PM)
[6]Bài báo: EFFECTS OF INITIAL GEOMETRIC IMPERFECTIONS AND CONNECTION STIFFNESS ON BUCKLING OF FRAMES. Tác giả: Do Minh Duc, Bui Duc Tho. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Công nghệ Xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững lần thứ 2; NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG. Số: ISBN: 978-604-82-2016-7. Trang: 18-22. Năm 2016. (Jan 2 2018 3:13PM)
[7]Bài báo: PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA VẾT NỨT TẠI NÁCH DẦM TRONG LIÊN KẾT KHUNG THÉP DẠNG HỘP. Tác giả: Lê Anh Tuấn; Đoàn Hoàng Tài; Đỗ Minh Đức. Tạp Chí Xây dựng. Số: Chỉ số ISSN: 0866-0762. Trang: 58-62. Năm 2016. (Jan 2 2018 3:16PM)
[8]Bài báo: PHÂN TÍCH DAO ĐỘNG RIÊNG PHI TUYẾN CỦA DẦM FG TRÊN NỀN ĐÀN HỒI SỬ DỤNG LÝ THUYẾT BIẾN DẠNG CẮT BẬC BA. Tác giả: Đỗ Minh Đức; Lê Khánh Toàn. Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học toàn quốc Vật liệu và Kết cấu Composite: Cơ học, Công nghệ và ứng dụng; NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG. Số: ISBN: 978-604-82-2026-6. Trang: 197-204. Năm 2016. (Jan 2 2018 2:44PM)
[9]Bài báo: PHÂN TÍCH ỨNG XỬ CỦA DẦM FG TRÊN NỀN ĐÀN HỒI CHỊU TẢI TRỌNG TĨNH SỬ DỤNG LÝ THUYẾT BIẾN DẠNG CẮT BẬC BA. Tác giả: Đỗ Minh Đức, Lê Khánh Toàn. Tạp chí Xây dựng. Số: 3/2016. Trang: 43-46. Năm 2016. (Jun 21 2016 10:18PM)
[10]Bài báo: DAO ĐỘNG RIÊNG CỦA DẦM FG TRÊN NỀN ĐÀN HỒI SỬ DỤNG LÝ THUYẾT BIẾN DẠNG CẮT BẬC BA. Tác giả: Đỗ Minh Đức, Lê Khánh Toàn. Tạp chí Xây dựng. Số: 3/2016. Trang: 26-29. Năm 2016. (Jun 21 2016 10:21PM)
[11]Bài báo: MA TRẬN ĐỘ CỨNG VÀ MA TRẬN KHỐI LƯỢNG CỦA DẦM FG . Tác giả: Đỗ Minh Đức, Lê Khánh Toàn. Nhà xuất bản Xây dựng, ISBN:978-606-82-1805-8. Số: 4/2016. Trang: 8-15. Năm 2016. (Jun 21 2016 10:25PM)
[12]Bài báo: MỘT GIẢI PHÁP PHÂN TÍCH KHUNG CÓ NÚT NỬA CỨNG: XEM NÚT NỬA CỨNG LÀ MỘT PHẦN TỬ. Tác giả: Đỗ Minh Đức, Lê Khánh Toàn. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 3(88). Trang: 11-14. Năm 2015. (Dec 27 2015 9:51PM)
[13]Bài báo: PHÂN TÍCH DAO ĐỘNG RIÊNG PHI TUYẾN KẾT CẤU KHUNG KHÔNG GIAN CÓ NÚT NỬA CỨNG. Tác giả: Đỗ Minh Đức, Lê Khánh Toàn. Tuyển tập công trình hội nghị Cơ học toàn quốc năm 2015. Số: 8/2015 (tập 1). Trang: 61-68. Năm 2015. (Jun 21 2016 10:04PM)
[14]Bài báo: PHÂN TÍCH PHI TUYẾN KẾT CẤU KHUNG CÓ NÚT NỬA CỨNG VỚI SAI LỆCH HÌNH HỌC SỬ DỤNG PHẦN TỬ LIÊN KẾT KHÔNG HOÀN CHỈNH. Tác giả: Đỗ Minh Đức, Lê Khánh Toàn. Tuyển tập công trình hội nghị Cơ học toàn quốc 2015. Số: 8/2015(Tập1). Trang: 69-76. Năm 2015. (Jun 21 2016 10:10PM)
[15]Bài báo: TÍNH KHUNG PHẲNG CÓ NÚT NỬA CỨNG CHỊU TẢI TRỌNG NHIỆT. Tác giả: Đỗ Minh Đức. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nănẵng. Số: 39-Quyển 1. Trang: 69-74. Năm 2010. (Dec 27 2015 9:47PM)
[16]Bài báo: TẦN SỐ DAO ĐỘNG RIÊNG CỦA KHUNG THÉP CÓ NÚT NỬA CỨNG. Tác giả: Đỗ Minh Đức. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 29. Trang: 8-13. Năm 2008. (Dec 27 2015 9:13PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn