Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,710,695

 MỘT GIẢI PHÁP PHÂN TÍCH KHUNG CÓ NÚT NỬA CỨNG: XEM NÚT NỬA CỨNG LÀ MỘT PHẦN TỬ
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đỗ Minh Đức, Lê Khánh Toàn
Nơi đăng: Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: 3(88).;Từ->đến trang: 11-14;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Báo cáo này trình bày việc phân tích khung có nút nửa cứng bằng phương pháp phần tử hữu hạn với quan niệm xem nút nửa cứng là một phần tử. Ma trận độ cứng của phần tử nút nửa cứng với 12 bậc tự do được thiết lập bằng nguyên lý thế năng cực tiểu. Để kiểm tra độ tin cậy của ma trận độ cứng phần tử thành lập, các tác giả sử dụng phần mềm Matlab để lập trình, phân tích và so sánh với cách tính truyền thống cho một kết cấu khung cụ thể chịu các nguyên nhân là tải trọng tĩnh và động. Từ đó chỉ ra những ưu điểm của giải pháp đề xuất. Kết quả nghiên cứu tạo ra một phần tử mẫu có thể được sử dụng trong tính toán, thiết kế cũng như nghiên cứu các kết cấu khung có nút nửa cứng.
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
ABSTRACT
This paper introduces the analysis of frames with semi-rigid connections with the finite element method from the view point: considering semi-rigid connection as an element. The principle of minimum potential energy is conducted to establish the stiffness matrix of the semi-rigid connection element with 12 degrees of freedom. To investigate the reliability of the element stiffness matrix, the authors use the Matlab software to program, analyse and compare the new method with the conventional way for a specific frame structure under static and dynamic loads. Furthermore,it points out the advantages of the proposed solution. The results of research create a prototype of element which is used to calculate, design as well as investigate the frame structures with semi-rigid connections.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn