Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,710,666

 PHÂN TÍCH DAO ĐỘNG RIÊNG PHI TUYẾN KẾT CẤU KHUNG KHÔNG GIAN CÓ NÚT NỬA CỨNG
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đỗ Minh Đức, Lê Khánh Toàn
Nơi đăng: Tuyển tập công trình hội nghị Cơ học toàn quốc năm 2015; Số: 8/2015 (tập 1);Từ->đến trang: 61-68;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Báo cáo này trình bày việc phân tích xác định tần số dao động riêng có xét đến tính phi tuyến hình học và liên kết của kết cấu khung không gian có nút nửa cứng bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Nút nửa cứng được biểu diễn bằng một phần tử liên kết độc lập gồm 12 bậc tự do và có chiều dài bằng không. Ma trận độ cứng của phần tử thanh trong không gian đưọc biểu diễn bằng các hàm ổn định nhằm xét đến ảnh hưởng của tính phi tuyến hình học. Nút nửa cứng phi tuyến được mô hình theo hàm mũ Chen–Lui. Một ví dụ bằng số được xây dựng và giải bằng ngôn ngữ lập trình Matlab để phân tích cũng như đánh giá ảnh hưởng của tính phi tuyến hình học và liên kết đến tần số dao động riêng cho một khung không gian cụ thể. Kết quả nghiên cứu có thể được sử dụng trong tính toán, thiết kế cũng như nghiên cứu các kết cấu khung không gian có nút nửa cứng chịu tải trọng động.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn