Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,710,676

 PHÂN TÍCH PHI TUYẾN KẾT CẤU KHUNG CÓ NÚT NỬA CỨNG VỚI SAI LỆCH HÌNH HỌC SỬ DỤNG PHẦN TỬ LIÊN KẾT KHÔNG HOÀN CHỈNH
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đỗ Minh Đức, Lê Khánh Toàn
Nơi đăng: Tuyển tập công trình hội nghị Cơ học toàn quốc 2015; Số: 8/2015(Tập1);Từ->đến trang: 69-76;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Báo cáo này trình bày việc phân tích bậc hai kết cấu khung phẳng có nút nửa cứng phi tuyến bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Sai lệch hình học ban đầu trong các thanh được xét đến thông qua phần tử liên kết có sai số hình học. Ma trận độ cứng và vectơ tải trọng của phần tử liên kết được thiết lập. Ma trận độ cứng phi tuyến của phần tử thanh đưọc biểu diễn bằng các hàm ổn định. Nút nửa cứng phi tuyến được mô hình theo hàm mũ Chen–Lui. Hai ví dụ bằng số được xây dựng và giải bằng ngôn ngữ lập trình Matlab. Ví dụ thứ nhất để kiểm tra độ tin cậy của giải pháp đề xuất; ví dụ thứ 2 nhằm phân tích, đánh giá ảnh hưởng của sai lệch hình học và độ cứng của liên kết đến phản ứng của khung. Kết quả nghiên cứu đưa ra một giải pháp có thể được sử dụng trong tính toán, thiết kế cũng như nghiên cứu các kết cấu khung có nút nửa cứng chịu nguyên nhân sai lệch hình học.
ABSTRACT
This study introduces the second-oder analysis of planar frames with nonlinear semi-rigid connections by finite element method. The frame with initial geometric imperfections is considered by using imperfectible connection elements. The stiffness matrix and load vector of a connection element is established. The nonlinear stiffness matrix of a beam element is presented by using the stability functions. The Chen–Lui exponential model is used for nonlinear semi-rigid connection. Two nummerical examples are written, analyzed by the Matlab programe. The first one is to investigate the reliability of the solution; the second is to analyze and assess affect of the geometric imperfections and connection stiffness to the frame response. The results of research provide a solution which is used to design as well as investigate the frame structures with semi-rigid connections and geometric imperfection.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn