Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,710,718

 DAO ĐỘNG RIÊNG CỦA DẦM FG TRÊN NỀN ĐÀN HỒI SỬ DỤNG LÝ THUYẾT BIẾN DẠNG CẮT BẬC BA
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đỗ Minh Đức, Lê Khánh Toàn
Nơi đăng: Tạp chí Xây dựng; Số: 3/2016;Từ->đến trang: 26-29;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Báo cáo này trình bày việc phân tích dao động tự do của dầm được chế tạo bởi vật liệu có đặc tính biến thiên (dầm FG) trên nền Winkler dựa trên lý thuyết biến dạng cắt bậc 3. Hệ phương trình chuyển động của dầm theo phương pháp phần tử hữu hạn được thiết lập bằng phương trình Lagrange. Đặc tính của vật liệu giả thiết thay đổi liên tục theo chiều cao dầm theo quy luật hàm luỹ thừa. Các tần số dao động riêng của dầm FG đơn giản hai đầu khớp trên nền đàn hồi được phân tích và bình luận. Ảnh hưởng của tỉ số giữa nhịp và chiều cao dầm, sự thay đổi đặc tính vật liệu và độ cứng của nền cũng được khảo sát và đánh giá.
ABSTRACT
In this paper, free vibration analysis of functionally graded beams (FG beams) resting on Winkler foundation based on third-oder shear deformation theory is presented. The system of motion equations under finite element method are derived from Lagrange’s equations. The material properties of the beam vary continuously in the thickness direction according to the power-law distributions. The natural frequencies of a simply supported FG beam resting on elastic foundation are analyzed and commented. The Influences of span-to-depth ratio (L/h), different material property distributions and foundation stiffness parameters are also investigated.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn