Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 36,972,213

 MA TRẬN ĐỘ CỨNG VÀ MA TRẬN KHỐI LƯỢNG CỦA DẦM FG
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đỗ Minh Đức, Lê Khánh Toàn
Nơi đăng: Nhà xuất bản Xây dựng, ISBN:978-606-82-1805-8; Số: 4/2016;Từ->đến trang: 8-15;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Báo cáo này trình bày việc thiết lập ma trận độ cứng và ma trận khối lượng của phần tử dầm được chế tạo bởi vật liệu có đặc tính biến thiên (dầm FG). Hệ phương trình chuyển động được thiết lập dựa trên phương trình Lagrange theo lý thuyết dầm Euler-Bernoulli. Đặc tính của vật liệu giả thiết thay đổi liên tục theo chiều cao dầm theo quy luật hàm luỹ thừa. Để kiểm tra độ tin cậy của ma trận độ cứng và ma trận khối lượng được thành lập, các tần số dao động riêng của 2 dầm FG đơn giản được phân tích xác định bằng ngôn ngữ lập trình Matlab và so sánh với các nghiên cứu đã được công bố. Kết quả nghiên cứu trong báo cáo này có thể được sử dụng trong tính toán, thiết kế cũng như nghiên cứu các kết cấu FG bằng phương pháp phần tử hữu hạn.
ABSTRACT
This paper presents the establishment of the stiffness matrix and mass matrix of a functionally graded beam (FG beam) with material graduation. System of equations of motion is derived by using Lagrange’s equations under the assumptions of the Euler–Bernoulli beam theory. It is assumed that material properties of the beam vary continuously in the thickness direction according to the power-law form. To investigate the reliability of the element stiffness matrix and mass matrix, the natural frequencies of two simple FG beams are analyzed by Matlab programe and verified with literatures. The results presented in this study can be used to design as well as investigate the FG structures by finite element method.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn