Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu xây dựng thuật toán và chương trình thu nhận và xử lý tín hiệu dao động phục vụ việc chuẩn đoán hư hỏng ổ lăng, bánh răng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Cung; Dương Quốc Bảo
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons open free printable coupons
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học & Công nghệ 6 trường Đại học; Số: 76/2010;Từ->đến trang: 57-61;Năm: 2010
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo giới thiệu một số phương pháp phân tích tín hiệu dao động thông dụng sử dụng trong chẩn đoán hư hỏng ổ lăn, bánh răng: Kurtosis, phân tích tần số, phân tích hình bao, phân tích phổ loga. Đồng thời bài báo cũng trình bày phương pháp thu nhận trực tiếp tín hiệu dao động từ các cảm biến dao động gắn trên các thiết bị cần chẩn đoán, thông qua việc sử dụng card DSP TMS320C6711. Trên cơ sở các thuật toán thu nhận và xử lý tín hiệu đề xuất, tác giả xây dựng phần mềm thu nhận và xử lý tín hiệu dao động bằng công cụ MATLAB, phục vụ cho công tác chẩn đoán hư hỏng thiết bị cơ khí. Phần mềm góp một công cụ hữu ích cho việc chẩn đoán và nhận dạng các hư hỏng bánh răng, ổ lăn.
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
ABSTRACT
The present work deals with the principal methods for analyzing vibration signals widely used in gearing and bearing fault diagnosis: Kurtosis method, frequency analysis method, envelop detection and cepstrum analysis. Besides, the article presents the method for acquisition and processing of digital signals, generating by gearing and bearing faults in mechanical equipements, via vibration transducers attached to these equipements, by using a DSP card. Based on the established algorithms, the authors realize a MATLAB program for acquisition and processing of vibration signals. The program contributes a useful tool to gearing and bearing fault diagnosis.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn