Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu xây dựng thuật toán và chương trình thu nhận và xử lý tín hiệu dao động phục vụ việc chuẩn đoán hư hỏng ổ lăng, bánh răng. Tác giả: Lê Cung; Dương Quốc Bảo
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ 6 trường Đại học. Số: 76/2010. Trang: 57-61. Năm 2010. (May 9 2011 3:18PM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu môđun điều khiển cho hệ truyền động máy cắt dây tia lửa điện. Tác giả: Lưu Đức Bình; Dương Quốc Bảo. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 4(39). 2010. Trang: 1-6. Năm 2010.
(May 9 2011 3:24PM)
[3]Bài báo: Xây dựng chương trình « biên dịch» trên vxwork cho lập trình điều khiển bằng mạng Petri. Tác giả: Trần Đình Khôi Quốc; Dương Quốc Bảo. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật. Số: 69/2009. Trang: 36-40. Năm 2009. (May 9 2011 3:12PM)
[4]Bài báo: Điều khiển các hệ thống công nghiệp theo thời gian thực trên hệ điều hành VXWORKS. Tác giả: Trần Đình Khôi Quốc; Dương Quốc Bảo. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 3(20).2007. Trang: 91-96. Năm 2007. (May 9 2011 3:05PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Equipment Health Factor calculation for equipment diagnosis and maintenance optimization in complex semiconductor workshops. Authors: Q.B. Duong - M.F. Bouaziz - E. Zamaï - S. Hubac - F. Duvivier
marriage affairs open i want an affair
. the Workshop « Applications industrielles : Sûreté, surveillance, supervision », GT-S3-GDRMACS/SEE/SAFFE-GIS-3SGS. January 18, 2012. ENSAM Paris
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Year 2012.
(Apr 5 2013 6:15PM)
[2]Article: Confidence estimation of feedback information for logic diagnosis. Authors: Quoc Bao Duong, Eric Zamai and Khoi Quoc Tran Dinh
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. The International Journal of Intelligent Real-Time Automation, Engineering Applications of Artificial Intelligence (EAAI)
marriage affairs open i want an affair
. No: Volume 26, Issue 3. Pages: 1149–1161. Year 2012.
(Apr 5 2013 5:50PM)
[3]Article: Confidence of Reported Information for Real Time in Diagnosis of Complex Discrete Events Systems: A Semiconductor Application. Authors: Quoc Bao Duong, Eric Zamai, Tran Dinh Khoi Quoc
walgreens prints coupons open free printable coupons
. The 14th IFAC Symposium on Information Control Problems in Manufacturing, INCOM’12, Bucharest, Romania
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. No: Volume # 14 | Part# 1. Pages: 1745-1750. Year 2012.
(Apr 5 2013 5:56PM)
[4]Article: New concept to compute confidence of reported information level for logic diagnosis. Authors: Quoc Bao Duong, Eric Zamai and Khoi Quoc Tran Dinh. The 9th International Conference on Modeling, Optimization & SIMulation, MOSIM’12, Bordeaux, France. No: 1. Pages: 1-10. Year 2012. (Apr 5 2013 6:01PM)
[5]Article: Confidence Estimation of Feedback Information Using Dynamic Bayesian Networks. Authors: Quoc Bao Duong, Eric Zamai and Khoi Quoc Tran Dinh. The 38th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society IECON’12, Montréal, Canada. No: 38. Pages: 3733 - 3738. Year 2012. (Apr 5 2013 6:05PM)
[6]Presentations: Prise en compte des incertitudes sur les données de captage pour le diagnostic. Authors: Quoc Bao Duong, Eric Zamai and Khoi Quoc Tran Dinh
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Le 4ème Workshop du Groupement d'Intérêt Scientifique «Surveillance, Sûreté, Sécurité des Grands Systèmes» (GIS-3SGS'11) Valenciennes, France. Year 2011. (Apr 5 2013 6:10PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn