Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,794,431

 Confidence of Reported Information for Real Time in Diagnosis of Complex Discrete Events Systems: A Semiconductor Application
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Quoc Bao Duong, Eric Zamai, Tran Dinh Khoi Quoc
walgreens prints coupons open free printable coupons
Nơi đăng: The 14th IFAC Symposium on Information Control Problems in Manufacturing, INCOM’12, Bucharest, Romania
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: Volume # 14 | Part# 1;Từ->đến trang: 1745-1750;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn