Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,794,395

 Confidence Estimation of Feedback Information Using Dynamic Bayesian Networks
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Quoc Bao Duong, Eric Zamai and Khoi Quoc Tran Dinh
Nơi đăng: The 38th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society IECON’12, Montréal, Canada
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Số: 38;Từ->đến trang: 3733 - 3738;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn