Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,796,586

 Prise en compte des incertitudes sur les données de captage pour le diagnostic
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Quoc Bao Duong, Eric Zamai and Khoi Quoc Tran Dinh
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Le 4ème Workshop du Groupement d'Intérêt Scientifique «Surveillance, Sûreté, Sécurité des Grands Systèmes» (GIS-3SGS'11) Valenciennes, France; Số: 36;Từ->đến trang: 1;Năm: 2011
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
ABSTRACT
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn