Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,531,774

 Modification of TiO2 nanotubes with 3-aminopropyl triethoxysilane and its performances in nanocomposite
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hong Phan Duong, Chia-Hsiang Hung, Hung Cuong Dao, Minh Duc Le and Chia-Yun Chen
Nơi đăng: New J. Chem, SCI, Q1, IF = 3,269; Số: 42;Từ->đến trang: 8745-8751;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
Mono-dispersion of nanofillers, such as TiO2 nanotubes, in a polymer matrix remained the major challenges for the preparation of polymer nanocomposites. To improve the dispersion capability of TiO2 nanofillers in the epoxy matrix, the surface of TiO2 nanotubes were successfully modified with 3-aminopropyl triethoxysilane (APTS) by a facile aqueous process. The grafting efficiency of APTS to the hydroxyl groups existing on nanotube surfaces was estimated with Thermal Gravimetric Analysis (TGA). The weight loss of APTS-grafted TiO2 nanotubes could be attributed to three main contributions, including dehydration of adsorbed water, physical adsorption of APTS and thermal decomposition of APTS chains. In addition, the presence of organic groups on the TiO2 nanotubes surface was confirmed by Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR). Transmission Electron Microscope (TEM) images of APTS-grafted TiO2 nanotubes further evidenced a tubular shape with no destruction before and after grafting treatment. Besides, TiO2 nanotubes and APTS-grafted TiO2 nanotubes are used as white pigment for preparing the epoxy-based coating. It was found that the amine group on nanotube surfaces reacted with epoxy group through covalent bonds as a curing agent, allowing the improved composite between nanotubes and epoxy matrix. Effects of APTS-grafted TiO2 nanotubes on mechanical, thermal and corrosion resistance of epoxy coating were examined and compared with unmodified TiO2 nanotubes. From detailed mechanical characterizations, it was revealed that the performances of pull-off adhesion, impact resistance and bending resistance of the APTS-grafted TiO2 nanotubes/epoxy coating were greatly improved compared with unmodified TiO2-based coating at the same 5% contents. In addition, the resulting thermal properties and corrosion resistances of epoxy resin were significantly improved due to the well reinforcement of APTS-grafted TiO2 nanotubes within epoxy matrix.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn