Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,531,145

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: CORROSION RESISTANCE AND MECHANICAL PROPERTIES OF TiO2 NANOTUBES / EPOXY COATING ON STEEL SPCC-JISG 3141. Tác giả: Duong Thi Hong Phan1,*, Dao Hung Cuong2, Le Minh Duc1. Vietnam Journal of Science and Technology. Số: 55. Trang: 203-209. Năm 2017. (Dec 20 2017 5:20PM)
[2]Bài báo: TỔNG HỢP VÀ TÍNH CHẤT CƠ HỌC CỦA MÀNG PHỦ NANOCOMPOZIT EPOXY/TiO2 GHÉP 3-AMINOPROPYL-TRIETOXYSILAN. Tác giả: Duong Thi Hong Phan1,*, Le Minh Duc1, Dao Hung Cuong2 . Vietnam Journal of Chemistry. Số: 55. Trang: 272-277. Năm 2017. (Dec 20 2017 5:04PM)
[3]Bài báo: PROTECTION OF STEEL JISG 3141 WITH CHROMIUM-FREE CONVERSION COATING BASED ON INORGANIC SALT (Zr/Ti/Mo). Tác giả: Duong Thi Hong Phan1, *, Le Minh Duc1, Dao Hung Cuong2. Vietnam Journal of Science and Technology. Số: 55. Trang: 57-65. Năm 2017. (Dec 20 2017 5:11PM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu lớp thụ động ức chế ăn mòn đa kim loại Mo/Zr/Ti trên nền thép. Tác giả: ThS. Dương Thị Hồng Phấn*; PGS.TS. Lê Minh Đức; GS.TS. Đào Hùng Cường. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 7(116).2017. Trang: 67. Năm 2017. (Oct 5 2017 2:39PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Synergistic absorbents based on SnFe2O4@ZnO nanoparticles decorated with reduced graphene oxide for highly efficient dye adsorption at room temperature. Authors: Pawan Kumar Singh, Kuan-Yi Kuo, Jui-Teng Lee, Po-Hsuan Hsiao, Joom Ching Juan, Hong Phan Duong, Chia-Yun Chen. Royal Society of Chemistry Advances. No: 11. Pages: 17840-17848. Year 2021. (Jun 14 2021 4:43PM)
[2]Article: Self-formed silver nanoparticles on freestanding silicon nanowire. Authors: Pin-Ju Chien,Yongcun Zhou, Kun-Hung Tsai, Hong Phan Duong, and Chia-Yun Chen. Royal Society of Chemistry, RSC Advances. No: 9. Pages: 26037-26042. Year 2019. (May 29 2020 8:44PM)
[3]Article: Modification of TiO2 nanotubes with 3-aminopropyl triethoxysilane and its performances in nanocomposite. Authors: Hong Phan Duong, Chia-Hsiang Hung, Hung Cuong Dao, Minh Duc Le and Chia-Yun Chen. New J. Chem, SCI, Q1, IF = 3,269. No: 42. Pages: 8745-8751. Year 2018. (May 29 2020 8:39PM)
[4]Article: Surface modification of TiO2 nanotubes by Grafting with APTS coupling agents. Authors: HongPhan Duong1, *, MinhDuc Le1, HungCuongDao2, Chia-Yun Chen3. Mater. Res. Express. No: 4. Pages: 105043. Year 2017. (Dec 20 2017 5:23PM)
[5]Article: Vertically-Aligned of Sub-Millimeter Ultralong Si NanowireArrays and Its Reduced Phonon Thermal Conductivity. Authors: Chia-Yun Chen,Duong Hong Phan,Cheng-Chou Wong,and Ta-Jen Yen. Journal of The Electrochemical Society. No: 158. Pages: D302-D306. Year 2011. (Apr 14 2016 11:58AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn