Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,531,605

 Synergistic absorbents based on SnFe2O4@ZnO nanoparticles decorated with reduced graphene oxide for highly efficient dye adsorption at room temperature
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Pawan Kumar Singh, Kuan-Yi Kuo, Jui-Teng Lee, Po-Hsuan Hsiao, Joom Ching Juan, Hong Phan Duong, Chia-Yun Chen
Nơi đăng: Royal Society of Chemistry Advances; Số: 11;Từ->đến trang: 17840-17848;Năm: 2021
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
[ 2021\2021m06d014_16_43_52paper_2 ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn