Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Sugarcane bagasse as a novel carbon source for heterotrophic cultivation ofoleaginous microalga Schizochytrium sp
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoang Chinh Nguyen, Chia-Hung Su, Yuan-Kun Yu, Dinh Thi My Huong
Nơi đăng: Industrial Crop & Product; Số: 121(2018);Từ->đến trang: 99-105;Năm: 2018
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Oleaginous microalgae are known as promising oil producers, which accumulate high amount of lipids fromvarious carbon substrates. This study first investigated sugarcane bagasse hydrolysate as a cheap carbon sourcefor the production of biomass and lipid by Schizochytrium sp. The sugarcane bagasse was pretreated with alkalifollowed by phosphoric acid to remove lignin and enhance xylose production, respectively. The enzymatichydrolysis of the pretreated sugarcane bagasse by cellulase was subsequently optimized. A maximum glucoseyield of 95.77% was obtained at an enzyme loading of 0.3 mL/g with a hydrolysis reaction time of 48 h. Thesugarcane bagasse hydrolysate containing glucose and xylose was subsequently used as a substrate for cultivating Schizochytrium sp. Results showed that sugarcane bagasse hydrolysate performed better than refinedglucose for cell growth and lipid accumulation. The maximum biomass (10.45 g/L) and lipid content (45.15%)were achieved by growing Schizochytrium sp. in a medium containing 40 g/L glucose in sugarcane bagasse hydrolysate for 72 h. Sugarcane bagasse hydrolysate also resulted in higher levels of polyunsaturated fatty acid anddocosahexaenoic acid than did refined glucose. This study suggests that sugarcane bagasse hydrolysate is a lowcost and effective carbon source for microalgal biomass and lipid production.
ABSTRACT
Oleaginous microalgae are known as promising oil producers, which accumulate high amount of lipids fromvarious carbon substrates. This study first investigated sugarcane bagasse hydrolysate as a cheap carbon sourcefor the production of biomass and lipid by Schizochytrium sp. The sugarcane bagasse was pretreated with alkalifollowed by phosphoric acid to remove lignin and enhance xylose production, respectively. The enzymatichydrolysis of the pretreated sugarcane bagasse by cellulase was subsequently optimized. A maximum glucoseyield of 95.77% was obtained at an enzyme loading of 0.3 mL/g with a hydrolysis reaction time of 48 h. Thesugarcane bagasse hydrolysate containing glucose and xylose was subsequently used as a substrate for cultivating Schizochytrium sp. Results showed that sugarcane bagasse hydrolysate performed better than refinedglucose for cell growth and lipid accumulation. The maximum biomass (10.45 g/L) and lipid content (45.15%)were achieved by growing Schizochytrium sp. in a medium containing 40 g/L glucose in sugarcane bagasse hydrolysate for 72 h. Sugarcane bagasse hydrolysate also resulted in higher levels of polyunsaturated fatty acid anddocosahexaenoic acid than did refined glucose. This study suggests that sugarcane bagasse hydrolysate is a lowcost and effective carbon source for microalgal biomass and lipid production.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn