Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN PHẢN ỨNG ĐẾN QUÁ TRÌNH ESTE HÓA CỦA AXIT BÉO VỚI METHANOL ĐỂ SẢN XUẤT DẦU SINH HỌC BẰNG XÚC TÁC ENZYME LỎNG VÀ CHẤT SIÊU HẤP THỤ. Tác giả: Dinh Thi My Huong, Chia-Hung Su. Tạp chí Khoa học và Công nghê, Đại học Đà Nẵng. Số: 11(120).2017. Trang: 24-26. Năm 2017. (May 12 2020 12:45PM)
[2]Bài báo: KHẢ NĂNG XỬ LÝ NƯỚC RỈ RÁC CỦA CỎ VETIVER BẰNG PHƯƠNG PHÁP TƯỚI. Tác giả: Thao Minh Tran, Huong Thi My Dinh, Man Van Tran. Tạp chí Khoa học và Công nghê, Đại học Đà Nẵng. Số: 11(120).2017. Trang: 79-82. Năm 2017. (May 12 2020 12:48PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Removal of cationic dye waste by nano fi ber membrane immobilized withwaste proteins. Authors: Dinh Thi My Huong a,b,c, Wai Siong Chai d, Pau Loke Show d, Yu-Ling Lin b, Chen-Yaw Chiu b,Shen-Long Tsai c, ⁎, Yu-Kaung Chang

. International Journal of Biological Macromolecules. No: 164. Pages: 3873 –3884. Year 2020.
(Dec 21 2020 4:39PM)
[2]Article: Highly efficient dye removal and lysozyme purification using strong andweak cation-exchange nano fiber membranes

.
Authors: Dinh Thi My Huong a,b,c, Bing-Lan Liu d, WShen-Long Tsai c, ⁎, Yu-Kaung Chang b, ⁎⁎

. International Journal of Biological Macromolecules. No: 165. Pages: 1410-1421. Year 2020.
(Dec 21 2020 4:42PM)
[3]Article: Direct transesterification of black soldier fly larvae (Hermetia illucens) for biodiesel production. Authors: Hoang Chinh Nguyen , Shih-Hsiang Liang , Sing-Ying Li, Chia-Hung Su,Chien-Chung Chien , Yi-Ju Chen, Dinh Thi My Huong. Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers. No: 85 (2018). Pages: 165-169. Year 2018. (May 4 2020 3:56PM)
[4]Article: Liquid Lipase-Catalyzed Esterification of Oleic Acid with Methanol for Biodiesel Production in the Presence of Superabsorbent Polymer: Optimization by Using Response Surface Methodology. Authors: Hoang Chinh Nguyen , Dinh Thi My Huong, Horng-Yi Juan, Chia-Hung Su, Chien-Chung Chien. Tạp chí Energies. No: 11 (2018). Pages: 1085-1097. Year 2018. (May 4 2020 3:59PM)
[5]Article: Sugarcane bagasse as a novel carbon source for heterotrophic cultivation ofoleaginous microalga Schizochytrium sp. Authors: Hoang Chinh Nguyen, Chia-Hung Su, Yuan-Kun Yu, Dinh Thi My Huong. Industrial Crop & Product. No: 121(2018). Pages: 99-105. Year 2018. (May 4 2020 3:51PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn