Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Direct transesterification of black soldier fly larvae (Hermetia illucens) for biodiesel production
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoang Chinh Nguyen , Shih-Hsiang Liang , Sing-Ying Li, Chia-Hung Su,Chien-Chung Chien , Yi-Ju Chen, Dinh Thi My Huong
Nơi đăng: Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers; Số: 85 (2018);Từ->đến trang: 165-169;Năm: 2018
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
In this study, direct transesterification with a combination of methanol and a cosolvent was demonstrated to be promising for the production of biodiesel from black soldier fly larvae (BSFL) biomass. Of the solvents tested, n-hexane was identified as the most effective cosolvent for the reaction, resulting in a 14.5-fold increase in the biodiesel yield, compared with the reaction without a cosolvent. The direct transesterification using n-hexane as a cosolvent was then optimized to maximize the biodiesel yield. The highest biodiesel yield of 94.14% was achieved at an n-hexane:methanol volume ratio of 1:2 (v/v), a solvent dosage of 12 mL, a catalyst loading of 1.2 mL, a temperature of 120 °C, and a reaction time of 90 min. The properties of the BSFL biodiesel were also tested, and most—such as the biodiesel’s density (875 kg/m3), water content (0.03 mg/kg), ester content (98.3%), acid value (<0.8 mg KOH/g), viscosity (5.2 mm2/s), flash point (121 °C), and cetane index (50)—met the specifications of the European standard EN 14214. This study suggested that direct transesterification using n-hexane as a cosolvent could be a promising method for biodiesel production from BSFL and decrease production costs.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn