Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,796,599

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Di tích lịch sử và vai trò của việc sử dụng hệ thống di tích lịch sử trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong dạy học Lịch sử Việt Nam ở trường THPT. Tác giả: Dương Thị Tuyết. Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Số: 4 (03). Trang: 80 - 86. Năm 2012. (Sep 11 2013 5:34PM)
[2]Bài báo: Một số biện pháp khai thác hệ thống di tích lịch sử trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong dạy học lịch sử Việt Nam ở các Trường THPT thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Dương Thị Tuyết. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 12 (61), Quyển II. Trang: 141 - 151. Năm 2012. (Sep 16 2013 9:10AM)
[3]Bài báo: Mấy suy nghĩ về đổi mới phương pháp dạy học hiện nay. Tác giả: Dương Thị Tuyết. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: 6(47), Quyển II. Trang: 113 - 118. Năm 2011.
(Jan 26 2011 5:02PM)
[4]Bài báo: Một số vấn đề giáo dục lịch sử hiện nay. Tác giả: Dương Thị Tuyết. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
. Số: 6 (47). Trang: 84 - 91. Năm 2011.
(Sep 11 2013 5:37PM)
[5]Bài báo: Mấy suy nghĩ về đổi mới phương pháp dạy học hiện nay. Tác giả: Dương Thị Tuyết
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Kỷ yếu hội thảo: Đổi mới quản lí, nâng cao chất lượng đào tạo ở trường Đại học sư phạm, công trình chào mừng 15 năm thành lập Đại học Đà Nẵng và 35 năm thành lập Trường Đại học Sư phạm. Số: 1. Trang: 68 - 73. Năm 2010. (Sep 11 2013 5:38PM)
[6]Bài báo: Vấn đề đổi mới phương pháp dạy học Lịch sử ở Trường Trung học phổ thông. Tác giả: Dương Thị Tuyết
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Hội thảo Khoa học: Nữ cán bộ công chức Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Năm 2004. (Apr 26 2011 12:24AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn