Lê Phương Dung
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,101,706

 
Mục này được 23483 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Phương Dung
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  01/00/1980
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tài chính, Logistique; Tại: Trường Đại học Kinh tế Đà nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Tài chính; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2006; Chuyên ngành: ; Tại: Viện Quản lí doanh nghiệp, Trường Thương mại và bán hàng, Pháp
Dạy CN: Tài chính Ngân hàng.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh, Phap
Địa chỉ liên hệ: 398 Trưng Nữ Vương, Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: lephuongdung191@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Giảng viên trường Đại họ Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Năm 2004: Thạc sỹ ngành Logistique trường Thương mại và bán hàng, Grenoble, Pháp
Năm 2005: Thạc sỹ ngành Tài chính tại Viện nghiên cứu các doanh nghiệp, Grenoble, Pháp
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Phân tích mối quan hệ giữa thâm hụt tài khóa và thâm hụt tài khoản vãng lai ở Việt Nam. Chủ nhiệm: ThS Trịnh Thị Trinh. Thành viên: ThS Lê Phương DungNguyễn Thị Duy ĐứcNguyễn Thị Thùy Trang. Mã số: T2013 – 04-31. Năm: 2013. (Jun 9 2014 12:34PM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn tài trợ bằng nợ của các doanh nghiệp sản xuất chế biến thực phẩm Việt Nam. Chủ nhiệm: ThS Lê Phương Dung. Thành viên: PGS Võ Thị Thúy Anh. Mã số: Đ2012-04-11. Năm: 2012. (Jun 3 2013 4:39PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp ngành vật liệu xây dựng niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh. Chủ nhiệm: Nguyễn Quang Minh Nhi. Thành viên: ThS Lê Phương Dung. Mã số: T2012-04-13. Năm: 2012. (Jun 3 2013 4:40PM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội của chương trình tín dụng ưu giải quyết công ăn việc làm của Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam – Khảo sát tại Đà Nẵng. Chủ nhiệm: TS Nguyễn Hòa Nhân. Thành viên: ThSLê Phương Dung, PGS. Võ Thị Thúy Anh, ThS Phan Đặng My Phương, ThS Võ Hoàng Diễm Trinh, ThS Nguyễn Thanh Hương. Mã số: B2010-ĐN04-42. Năm: 2011. (Jun 3 2013 4:37PM)
[5] Đề tài cấp Bộ: Đề tài cấp Bộ: Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của chương trình tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo của Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam, khảo sát Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Chủ nhiệm: Võ Thị Thúy Anh. Thành viên: ThS Lê Phương Dung, ThS Võ Hoàng Diễm Trinh, ThS Phan Đặng My Phương. Mã số: B2009-ĐN04-36. Năm: 2010. (May 12 2011 6:19PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ứng dụng mô hình VECM phân tích mối quan hệ giữa thâm hụt tài khóa và thâm hụt tài khoản vãng lai ở Việt Nam. Tác giả: ThS Trịnh Thị TrinhThS Lê Phương Dung
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học Kinh tế. Số: 1 (05). Trang: 12-15. Năm 2014. (Jun 9 2014 1:06PM)
[2]Bài báo: Quy mô và cấu trúc vốn doanh nghiệp – nghiên cứu thực nghiệm các doanh nghiệp ngành kinh doanh bất động sản ở Việt Nam. Tác giả: PGS.TS Nguyễn Hòa NhânThS Lê Phương Dung. Tạp chí Kinh tế và dự báo. Số: 4. Trang: 18-20. Năm 2014. (Jun 9 2014 1:01PM)
[3]Bài báo: Ứng dụng phương pháp màng dữ liệu DEA và mô hình hồi quy Tobit trong đánh giá hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết ở Việt Nam. Tác giả: ThS Lê Phương Dung, ThS Trịnh Thị Trinh, Huỳnh Thùy Yên Khuê. Tạp chí ngân hàng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
. Số: 12 tháng 6/2014. Trang: 26-29. Năm 2014.
(Sep 5 2014 6:52PM)
[4]Bài báo: Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp ngành chế biến thủy sản niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán hồ chí minh: sử dụng phương pháp FEM và REM. Tác giả: Lê Phương Dung, Đặng Thị Hồng Gianh. Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Hà Nội. Số: 187. Trang: 57-65. Năm 2013. (May 30 2013 7:31PM)
[5]Bài báo: Phân tích mối quan hệ giữa thâm hụt tài khóa và thâm hụt tài khoản vãng lai ở Việt Nam. Tác giả: ThS Trịnh Thị Trinh, ThS Lê Phương Dung, Nguyễn Thị Thùy Trang. Tạp chí Ngân hàng. Số: 6. Trang: 2-6. Năm 2013. (Jun 4 2013 10:04PM)
[6]Bài báo: Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp ngành vật liệu xây dựng. Tác giả: ThS Lê Phương Dung, Nguyễn Thị Thùy Trang. Tạp chí phát triển kinh tế, Thành phố Hồ Chí Minh. Số: 271. Trang: 51-64. Năm 2013. (Jun 4 2013 10:18PM)
[7]Bài báo: Cấu trúc tài chính và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp ở Việt Nam. Tác giả: ThS Lê Phương DungThS Trịnh Thị Trinh. Tạp chí Khoa học Kinh tế. Số: 04. Trang: 79-85. Năm 2013. (Jun 9 2014 12:45PM)
[8]Bài báo: Thực trạng thâm hụt tài khoản vãng lai ở Việt Nam. Tác giả: ThS Trịnh Thị TrinhThS Lê Phương DungNguyễn Thị Thùy Trang. Tạo chí Tài chính - Tiền tệ. Số: 16 (385). Trang: 31-36. Năm 2013. (Jun 9 2014 12:49PM)
[9]Bài báo: Kiểm định lý thuyết trật tự phân hạng và lý thuyết đánh đổi: nghiên cứu thực nghiệm tại các doanh nghiệp ngành sản xuất – đồ uống – thuốc lá. Tác giả: ThS Lê Phương DungLê Văn Minh Triển. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 11 (72). Trang: 13-18. Năm 2013.
(Jun 9 2014 12:57PM)
[10]Bài báo: Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính. Tác giả: Le. P.D, Dang T.H.G. Tạp chí Tài chính
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 8. Trang: 12. Năm 2012.
(May 30 2013 7:16PM)
[11]Bài báo: Xây dựng danh mục đầu tư chứng khoán tối ưu trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tác giả: Le. P.D, Nguyen. T.M.L
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Chứng khoán Việt Nam, trang 42-45, số 167, tháng 9, 2012. Số: 167. Trang: 42-45. Năm 2012. (May 30 2013 7:21PM)
[12]Bài báo: Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của doanh nghiệp: Nghiên cứu theo mô hình động trên các doanh nghiệp niêm yết ngành Chế biến thủy sản. Tác giả: Lê Phương Dung, Đặng Thị Hồng Giang. Tạp chí Ngân hàng
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 21. Trang: 40-43. Năm 2012.
(May 30 2013 7:25PM)
[13]Bài báo: Các nhân tố ảnh hưởng đến nợ tín dụng ngân hàng dài hạn của các doanh nghiệp sản xuất chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tác giả: Lê Phương Dung, Nguyễn Thị Nam Thanh. Tạp chí phát triển kinh tế, Thành phố Hồ Chí Minh. Số: 12. Trang: 324545. Năm 2012. (May 30 2013 7:27PM)
  
 Sách và giáo trình
(Jun 5 2013 3:30PM)(May 12 2011 6:44PM)(May 12 2011 6:21PM)
[1]Đầu tư tài chính Chủ biên: PGS Võ Thị Thúy anh. Đồng tác giả: ThS Lê Phương Dung, ThS Đặng Hữu Mẫn. Nơi XB: Nhà xuất bản tài chính. Năm 2012.
[2]Thanh toán quốc tế
Chủ biên: Không có. Đồng tác giả: TS Võ Thị Thúy Anh, ThS Lê Phương Dung, ThS Hồ Hữu Tiến, ThS Đặng Tùng Lâm
.
Nơi XB: Nhà xuất bản tài chính. Năm 2011.
[3]Nghiệp vụ ngân hàng hiện đại  Chủ biên: TS Võ Thị Thúy Anh. Đồng tác giả: ThS Lê Phương Dung. Nơi XB: Nhà xuất bản tài chính. Năm 2009.
  
 Khen thưởng
[1] Đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện. Số: 33/KT. Năm: 2001.
[2] Đạt thành tích xuất sắc trong năm 2006-2007. Số: 155/KT. Năm: 2007.
[3] Đạt thành tích xuất sắc trong năm 2011-2012. Số: 122/QĐ-ĐHKT. Năm: 2012.
[4] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2012-2013. Số: 4682 ngày 12/6/2013. Năm: 2013-2013.
[5] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2013-2014. Năm: 2014.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Thanh toán quốc tế
Ngành: Kinh tế học
 2006 SV Chuyên ngành Tài chính, ngân hàng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[2]Tài chính doanh nghiệp
Ngành: Kinh tế học
 2006 SV chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[3]Thị trường và các định chế tài chính
Ngành: Kinh tế học
 2006 SV chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kế toán  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn