Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,132,200

 Kiểm soát nội bộ
Chủ biên: Đường Nguyễn Hưng; Đồng tác giả: 
Nơi xuất bản: NXB Giáo dục; Mã số: AUD3004 ;Năm XB: 2016
Số lượng XB: ; Số lần tái bản: ; Lĩnh vực: Kinh tế
TÓM TẮT
Giáo trình KSNB đã tiếp cận theo hướng mới và đã làm rõ được cơ sở, bản chất, vai trò, phạm vi của KSNB và thể hiện được rõ ràng các nội dung của hệ thống KSNB, có tính gắn kết và có tính hệ thống. Giáo trình cũng trình bày rõ các nội dung kiểm soát các chu trình hoạt động chủ yếu của một tổ chức.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn