Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,079,153

 Discussion about regulations on environmental protection charges for mineral exploitation in Vietnam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thị Thu Hằng
Nơi đăng: International conferences on earth sciences and sustainable geo- resources development (ESASGD 2016), 14/11/2016; Số: ISBN: 978-604-76-1171-3;Từ->đến trang: 427-431;Năm: 2016
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Environmental Protection Charge for the contaminant is a managing tool that environmental administrators in Vietnam have been interested in over the recent decade. Compared to the traditional tool "command and control", environmental protection charges help to reduce pollution and propose a more flexible and more cost saving objective for the society. Mineral exploitation is an industry with a lot of negative impact on the environment and society. To limit environmental pollution from mining activities, policy makers in Vietnam have adjusted environmental protection charges for mineral exploitation. In recent years, the government has promulgated and constantly improved the regulations on environmental protection charges for mineral exploitation. This article focuses on analyzing these regulations in Vietnam in the past 10 years.
ABSTRACT
Environmental Protection Charge for the contaminant is a managing tool that environmental administrators in Vietnam have been interested in over the recent decade. Compared to the traditional tool "command and control", environmental protection charges help to reduce pollution and propose a more flexible and more cost saving objective for the society. Mineral exploitation is an industry with a lot of negative impact on the environment and society. To limit environmental pollution from mining activities, policy makers in Vietnam have adjusted environmental protection charges for mineral exploitation. In recent years, the government has promulgated and constantly improved the regulations on environmental protection charges for mineral exploitation. This article focuses on analyzing these regulations in Vietnam in the past 10 years.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn