Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 41,165,534

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Bất cập trong các quy định về phương thức tính phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp. Tác giả: Lê Thị Thu Hằng. Tạp chí Nhà nước và Pháp luật. Số: 4 (360). Trang: 54-59. Năm 2018. (Jun 13 2018 11:13PM)
[2]Bài báo: Đánh giá tác động của pháp luật về mức phí và sử dụng nguồn thu từ phí bảo vệ môi nước thải công nghiệp đối với mục tiêu giảm thiểu ô nhiễm môi trường . Tác giả: Lê Thị Thu Hằng. Tạp chí Nghề luật. Số: số 2. Trang: 66-70. Năm 2018. (Jun 13 2018 11:28PM)
[3]Bài báo: Hoàn thiện pháp luật về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp. Tác giả: Lê Thị Thu Hằng. Tạp chi Dân chủ và Pháp luật. Số: Số tháng 1 (310) năm 2018. Trang: 36-40. Năm 2018. (Feb 22 2018 10:31PM)
[4]Bài báo: Giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật về đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải nhằm nâng cao hiệu quả giảm thiểu ô nhiễm. Tác giả: Lê Thị Thu Hằng. Tạp chí Nghề luật. Số: số 6 năm 2017. Trang: 11-17. Năm 2017. (Feb 22 2018 10:13PM)
[5]Bài báo: Bất cập phí bảo vệ môi trường đối với nước thải từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Lê Thị Thu Hằng. Tạp chí Sinh hoạt lí luận. Số: 8 (149) năm 2017. Trang: 95-99. Năm 2017. (Feb 22 2018 10:23PM)
[6]Tham luận: Discussion about regulations on environmental protection charges for mineral exploitation in Vietnam. Tác giả: Lê Thị Thu Hằng. International conferences on earth sciences and sustainable geo- resources development (ESASGD 2016), 14/11/2016. Trang: 427-431. Năm 2016. (Feb 22 2018 9:24AM)
[7]Bài báo: Nghị định số 12/2016/NĐ- CP: Hoàn thiện chính sách pháp luật phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. Tác giả: Lê Thị Thu Hằng. Tạp chí Pháp luật và Dân chủ online- Bộ Tư Pháp. Số: 24/08/2016. Trang: 1-5. Năm 2016. (Oct 12 2016 11:00AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn