Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,079,399

 Đánh giá tác động của pháp luật về phí bảo vệ môi trường nước thải sinh hoạt đối với mục tiêu sử dụng nước tiết kiệm
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thị Thu Hằng
Nơi đăng: Tạp chí Pháp luật và phát triển; Số: 1+2/2019;Từ->đến trang: 58-64;Năm: 2019
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Sử dụng công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường hiện nay được nhiều quốc gia trên thế giới lựa chọn để tạo ra giải pháp chính sách nhằm hài hòa mục tiêu phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, bảo đảm phát triển bền vững. Ở Việt Nam, phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt là công cụ kinh tế được đặt ra nhằm tạo khả năng khuyến khích các chủ thể sử dụng nước sinh hoạt tiết kiệm, hạn chế xả thải gây ô nhiễm môi trường; đồng thời tạo nguồn thu cho ngân sách trong hoạt động bảo vệ môi trường. Bài viết sẽ đánh giá tác động của pháp luật về phí bảo vệ môi trường nước thải sinh hoạt đối với mục tiêu sử dụng nước tiết kiệm, giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ thực tiễn của địa phương; trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật phí bảo vệ môi trường nước thải nhằm nâng cao hiệu quả giảm thiểu ô nhiễm môi trường, sử dụng nước tiết kiệm
ABSTRACT
Using economic tools in environmental protection today is chosen by many countries in the world to formulate policy solutions to harmonize economic development goals and environmental protection, ensuring the sustainable development. In Vietnam, the environmental protection fee for domestic wastewater is an economic tool set out to create the possibility of encouraging entities to use water economically and to reduce waste discharge causing environmental pollution; at the same time, to provide budget revenue for environmental protection activities. The article will assess the impact of the law on environmental waste water protection fees on the goal of saving water usage, minimizing environmental pollution from local practices. On that basis, the article recommends a number of proposals to improve the environmental protection fee law aiming to improve the efficiency of environmental pollution reduction and saving water.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn