Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,622,685

 Identifying factors affecting digital transformation in Vietnam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Huỳnh Bá Thúy Diệu
Nơi đăng: The 13th International Conference on Socio-Economic and Environmental Issues in Development.; Số: 13;Từ->đến trang: xx;Năm: 2021
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
The entire world is now witnessing the Fourth Industrial Revolution and Artificial Intelligence (AI) is indeed altering the lives of the many in both developing and developed countries. Massive digital transformations are affecting the economies of those countries and are bringing with them many promised merits, as well as many challenges to face. This paper aims to focus on analyzing, identifying and measuring the factors affecting digital transformation in Vietnam. Research results show that there are five factors: policy system, leader's vision, network security, sustainable development of the economy and digital knowledge and skills. From there, the article recommends policy implications for state management agencies and other organizations that can help digital transformation in Vietnam will be more effective.
ABSTRACT
The entire world is now witnessing the Fourth Industrial Revolution and Artificial Intelligence (AI) is indeed altering the lives of the many in both developing and developed countries. Massive digital transformations are affecting the economies of those countries and are bringing with them many promised merits, as well as many challenges to face. This paper aims to focus on analyzing, identifying and measuring the factors affecting digital transformation in Vietnam. Research results show that there are five factors: policy system, leader's vision, network security, sustainable development of the economy and digital knowledge and skills. From there, the article recommends policy implications for state management agencies and other organizations that can help digital transformation in Vietnam will be more effective.
[ 2021\2021m06d01_21_59_47Identifying_factors_affecting__Digital_Transformation_in_Viet_Nam.docx ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn