Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,622,761

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINH TẾ BIỂN CHO DẢI VEN BIỂN BẮC TRUNG BỘ: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP.. Tác giả: ThS. Huỳnh Bá Thúy Diệu. Trường Đại Học Kinh tế Quốc Dân. Số: 1. Trang: 37-50. Năm 2021. (Jun 1 2021 10:04PM)
[2]Bài báo: THE SUSTAINABLE BUSINESS MODELS FOR INDUSTRY 4.0 IN VIETNAM. Tác giả: Huynh Ba Thuy Dieu , Nguyen Thi Quynh Anh. Hội thảo quốc tế Business sustainability in the context of industry 4.0, ISBN: 978-604-65-3661-1. Số: 1. Trang: 372-393. Năm 2018. (Jun 1 2021 10:33PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Identifying factors affecting digital transformation in Vietnam. Authors: Huỳnh Bá Thúy Diệu. The 13th International Conference on Socio-Economic and Environmental Issues in Development. No: 13. Pages: xx. Year 2021. (Jun 1 2021 9:59PM)
[2]Article: REALITY AND APPLICATION OF E-MARKETING CHANNEL IN DIGITAL TECHNOLOGY PERIOD. Authors: Ths. Trương Thị Viên, Ths. Huỳnh Bá Thuý Diệu. Kỷ yếu hội thảo quốc tế: “ Thương mại và phân phối” lần 2 năm 2020, ISBN: 978-604-60-3150-5. No: 2. Pages: 315-324. Year 2020. (Jun 3 2021 8:00PM)
[3]Article: IMPACTS OF NEW GENERATION OF FREE TRADE AGREEMENTS (FTAS) ON VIETNAM’S DISTRIBUTION INDUSTRY. Authors: Ths. Huỳnh Bá Thúy Diệu(1), ThS. Trương Thị Viên (2). Kỷ yếu hội thảo quốc tế: “ Thương mại và phân phối” lần 2 năm 2020, ISBN: 978-604-60-3150-5. No: 1. Pages: 307-314. Year 2020. (Jun 1 2021 10:11PM)
[4]Article: EVFTA- CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR TELECOMMUNICATION SERVICES IN VIETNAM. Authors: ThS. Huỳnh Bá Thúy Diệu. Kỷ yếu hội thảo quốc tế: “ Thương mại và phân phối” lần 2 năm 2020, ISBN: 978-604-60-3150-5. No: 1. Pages: 299-307. Year 2020. (Jun 1 2021 10:15PM)
[5]Article: BUSINESS MODELS INNOVATION IN RETAIL FOR INDUSTRY 4.0: THE CASE OF VIET NAM. Authors: Huynh Ba Thuy Dieu . Hội thảo quốc tế Thương mại và phân phối CODI 2018. No: 2. Pages: 1024-1032. Year 2018. (Jun 2 2021 3:03PM)
[6]Article: IDENTIFYING FACTORS AFFECTING PRACTICE ETHICS IN THE CONCEPT OF INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0. Authors: ThS. Huỳnh Bá Thúy Diệu, ThS. Nguyễn Thị Như Quỳnh. Hội thảo quốc tế Business sustainability in the context of industry 4.0, ISBN: 978-604-65-3661-1. No: 1. Pages: 315-337. Year 2018. (Jun 2 2021 3:17PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn