Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,623,094

 CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINH TẾ BIỂN CHO DẢI VEN BIỂN BẮC TRUNG BỘ: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Huỳnh Bá Thúy Diệu
Nơi đăng: Trường Đại Học Kinh tế Quốc Dân; Số: 1;Từ->đến trang: 37-50;Năm: 2021
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong những năm qua kinh tế biển đã phát triển một cách mạnh mẽ ở các tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ. Trong bài viết này giới thiệu về các chính sách phát triển bền vững kinh tế biển cho dải ven biển Bắc Trung Bộ với các nội dung: (1) Các khái niệm liên quan; (2) Thực trạng và những hạn chế của chính sách phát triển bền vững kinh tế cho dải ven biển Bắc Trung Bộ; (3) Năm giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách phát triển bền vững về kinh tế cho Dải ven biển Bắc Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Đó là: (a) Đề nghị Trung ương xây dựng chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển cho khu vực Bắc Trung bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; (b) Đẩy mạnh cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, tăng cường thu hút đầu tư; nhằm huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; (c) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho kinh tế biển; (d) Tăng cường các hoạt động chuyển giao, nghiên cứu khoa học phát triển kinh tế biển và (e) Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng dân cư ven biển trong khai thác tài nguyên biển gắn với bảo vệ, bảo tồn tài nguyên.
ABSTRACT
During the past year, the marine economy has developed strongly in the northern central coastal provinces. This article introduces sustainable marine economic development policies for the North Central Coast with the following contents: (1) Relevant concepts; (2) The current status and limitations of the policy of sustainable economic development for the North Central coastal strip; (3) Five solutions to improve the policy of sustainable economic development for the North Central Coast Strip until 2030, with a vision to 2045. These are: (a) Proposing the Central to formulate a sustainable development strategy. sustainable marine economy for the North Central region to 2030, with a vision to 2045; (b) Promote administrative reform; improve business investment environment, promote business development, increase investment attraction; in order to mobilize and use effectively resources for development investment; (c) Improving the quality of human resources for the marine economy; (d) Enhance scientific research and transfer activities for marine economic development and (e) Strengthen communication and education to raise awareness of coastal communities in exploiting marine resources associated with natural resource protection and conservation.
[ 2021\2021m06d01_22_4_34Chinh_sach_phat_trien_ben_vung_kinh_te_bien_BTB-_Huynh_Ba_Thuy_Dieu.doc ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn