Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,622,580

 CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG KHI VIỆT NAM THAM GIA EVFTA
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Huỳnh Bá Thúy Diệu
Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo quốc tế: “ Thương mại và phân phối” lần 2 năm 2020, ISBN: 978-604-60-3150-5; Số: 1;Từ->đến trang: 299-307;Năm: 2020
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Việc đàm phán, ký kết và thực thi các Hiệp định thương mại tự do (FTA) thời gian qua đã đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia hội nhập nhanh và toàn diện vào nền kinh tế thế giới. Trong các FTA thế hệ mới, đặc biệt là trong EVFTA các cam kết về lĩnh vực dịch vụ viễn thông luôn là vấn đề được quan tâm. Đây cũng là một trong những ngành có đóng góp quan trọng trong GDP của Việt Nam. Nghiên cứu này tìm hiểu về hiện trạng ngành viễn thông Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, đồng thời đánh giá những thách thức và cơ hội của thị trường dịch vụ viễn thông Việt Nam khi hiệp định thương mại tự do EVFTA có hiệu lực, từ đó gợi mở một số giải pháp tới các cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp viễn thông cần có những quyết sách điều chỉnh phù hợp với bối cảnh mới.
ABSTRACT
The recent negotiations, signing and implementation of Free Trade Agreements (FTAs) have made Vietnam one of the fastest and comprehensive countries to integrate into the world economy. In the new generation FTAs, especially in EVFTA, commitments on telecommunication services are always a matter of concern. This is also one of the sectors with important contributions to Vietnam's GDP. This study explores the current situation of Vietnam's telecommunications industry in the current period, and assesses the challenges and opportunities of Vietnam's telecommunications service market when the EVFTA free trade agreement comes into effect, thereby suggesting some solutions to goverment and telecommunications enterprises that need to make appropriate adjustment policies suitable to the new context.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn