Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,622,379

 THE SUSTAINABLE BUSINESS MODELS FOR INDUSTRY 4.0 IN VIETNAM
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Huynh Ba Thuy Dieu , Nguyen Thi Quynh Anh
Nơi đăng: Hội thảo quốc tế Business sustainability in the context of industry 4.0, ISBN: 978-604-65-3661-1; Số: 1;Từ->đến trang: 372-393;Năm: 2018
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Managing the relationship between business and society has been one of the main topics in academic and business literature for a long time . In the Industry 4.0 world that is digitalizing and automating, sustainable business models exist but have not become mainstream. Sustainable business is the ideal business model but it is quite new in Vietnam, so it is necessary to learn the experiences of the world and the region in order to create the right model for Vietnamese enterprises.This paper focuses on the needed sustainable business model for industry 4.0 in Vietnam. At the beginning, it gives the main theoretical points of view on sustainability, business model and industry 4.0. Then, it explains three sustainable business model for industry 4.0 in Vietnam: (1)backward integration model, (2) Unilever’s sustainable business model and (3) Corporate Social Responsibility (CSR) model. Finally, it suggests six sustainable business models in the future in Vietnam: (1)The Real Value Model, (2)The Game-Changer Model, (3)The Bikini Model, (4)Open Innovation Models, (5) Service Design Models and (6) e-Residency Model.
ABSTRACT
Managing the relationship between business and society has been one of the main topics in academic and business literature for a long time . In the Industry 4.0 world that is digitalizing and automating, sustainable business models exist but have not become mainstream. Sustainable business is the ideal business model but it is quite new in Vietnam, so it is necessary to learn the experiences of the world and the region in order to create the right model for Vietnamese enterprises. This paper focuses on the needed sustainable business model for industry 4.0 in Vietnam. At the beginning, it gives the main theoretical points of view on sustainability, business model and industry 4.0. Then, it explains three sustainable business model for industry 4.0 in Vietnam: (1)backward integration model, (2) Unilever’s sustainable business model and (3) Corporate Social Responsibility (CSR) model. Finally, it suggests six sustainable business models in the future in Vietnam: (1)The Real Value Model, (2)The Game-Changer Model, (3)The Bikini Model, (4)Open Innovation Models, (5) Service Design Models and (6) e-Residency Model.
[ 2021\2021m06d01_22_33_15Sustainable_business_models_for_industry_4.0-_Huynh_Ba_Thuy_Dieu.doc ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn