Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,622,513

 ĐỔI MỚI MÔ HÌNH KINH DOANH BÁN LẺ TRONG CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI VIỆT NAM.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Huynh Ba Thuy Dieu
Nơi đăng: Hội thảo quốc tế Thương mại và phân phối CODI 2018; Số: 2;Từ->đến trang: 1024-1032;Năm: 2018
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Một mô hình kinh doanh bán lẻ nêu rõ cách thức một nhà bán lẻ đem lại các giá trị cho khách hàng của mình và nhận được các lợi ích từ thị trường. Đổi mới trong các mô hình kinh doanh ngày càng quan trọng để xây dựng lợi thế bền vững trong một thị trường được xác định bởi sự thay đổi không ngừng, tăng kỳ vọng của khách hàng và cạnh tranh khốc liệt. Khi đối mặt với ngành 4.0, ngành bán lẻ Việt Nam cần thay đổi mô hình kinh doanh. Bài viết này nhằm mục đích thay đổi từ mô hình Bách hóa tổng hợp sang mô hình bán lẻ đa kênh tích hợp các công nghệ quản lý và vận hành hiện đại. Dựa trên mô hình mới, bài viết đề xuất rằng các cải tiến trong mô hình kinh doanh bán lẻ với hai sự thay đổi: (1) các yếu tố của mô hình kinh doanh bán lẻ và (2) mô hình kiểm tra kinh doanh. Bài viết cũng đề xuất sáu cách chính trong đó các nhà bán lẻ có thể đổi mới mô hình kinh doanh của họ để tăng cường việc tạo ra giá trị và đạt được các giá trị vượt mong đợi.
ABSTRACT
A retail business model articulates how a retailer creates value for its customers and appropriates value from the markets. Innovations in business models are increasingly critical for building sustainable advantage in a marketplace defined by unrelenting change, escalating customer expectations, and intense competition. In the face of the industry 4.0, Vietnam retail needs to change business models. This paper aim to change from Department Store model to Omni-channel model that integrates modern management and operation technologies. Drawing from new model, the paper proposes that innovations in retail business models are best viewed as changes in two components: (1) the elements of a retail business model and (2) a business model heathy check. It proposes six major ways in which retailers could innovate their business models to enhance value creation and appropriation beyond the levels afforded by traditional approaches to retailing.
[ 2021\2021m06d02_15_3_12Business_models_innovation_in_Industry_4.0-_Huynh_Ba_Thuy_Dieu.doc ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn