Hoàng Lê Uyên Thục
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 28,624,492

 
Mục này được 9784 lượt người xem
Họ và tên:  Hoàng Lê Uyên Thục
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  00/00/0
Nơi sinh: Tp Đà Nẵng
Quê quán Điện Bàn, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Điện tử; Tại: Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Điện tử Viễn thông; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 1997; Chuyên ngành: Điện tử - Viễn thông; Tại: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Dạy CN: Điện tử - Viễn thông
Lĩnh vực NC: Xử lý tín hiệu, Thị giác máy tính (computer vision), Hiểu video (video understanding)
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Bách khoa, 54 Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Điện thoại: +84 5113 841287; Mobile: 
Email: hluthuc@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ 1994 đến 2004: giảng dạy tại khoa Công nghệ thông tin - Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
- Từ 2005 đến nay: giảng dạy tại khoa Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu phát triển hệ thống thông minh giám sát, chăm sóc sức khỏe dựa trên phân tích tín hiệu video . Chủ nhiệm: PGS. TS. Pham Văn Tuấn. Mã số: B2012-01-03. Năm: 2014. (Jan 14 2016 9:37AM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Tự động nhận dạng hành động con người trong đoạn video quay bằng một camera. Chủ nhiệm: ThS. Hoàng Lê Uyên Thục. Thành viên: TS. Phạm Văn Tuấn, ThS. Trần Thị Minh Hạnh, TS. Nguyễn Lê Hùng, GS. Jenq-Neng Hwang. Mã số: Đ2012-02-41. Năm: 2012. (Dec 27 2012 9:05PM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Phát triển các thuật toán nâng cao chất lượng tiếng nói trong miền tần số và miền wavelet. Chủ nhiệm: TS. Phạm Văn Tuấn. Thành viên: TS. Ngô Văn Sỹ, ThS. Hoàng Lê Uyên Thục, ThS. Phạm Văn Phát, TS. Vũ Hải Quân, TS. Eric Castelli, GS. Gernot Kubin. Mã số: B2010-ĐN02-61. Năm: 2011. (Feb 8 2012 9:13PM)
[4] Đề tài cấp ĐHĐN: Phát triển các giải thuật ước lượng kênh truyền trong mạng thông tin di động thế hệ thứ tư (4G/LTE). Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Lê Hùng. Thành viên: TS. Phạm Văn Tuấn, ThS. Hoàng Lê Uyên Thục, TS. Bùi Thị Minh Tú, TS. Trần Thị Hương. Mã số: Đ2011-02-12. Năm: 2011. (Feb 8 2012 9:16PM)
[5] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu kỹ thuật nén ảnh để truyền qua mạng viễn thông. Chủ nhiệm: TS. Ngô Văn Sỹ. Thành viên: ThS. Hồ Việt, ThS. Hoàng Lê Uyên Thục. Mã số: B98-15-22-TĐ. Năm: 2001. (May 9 2011 8:27AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nhận dạng mẫu hình ảnh sử dụng mô-men Hu. Tác giả: Hoàng Lê Uyên Thục, Shian-Ru Ke, Phạm Văn Tuấn. Kỷ yếu Hội thảo CITA lần thứ 5. Số: CITA2016. Trang: 38-43. Năm 2016. (Dec 1 2016 8:03AM)
[2]Bài báo: So sánh phương pháp nhận dạng hành động con người trong đoạn video quay bằng một camera dùng DTW và HMM. Tác giả: Hoàng Lê Uyên Thục ; Phạm Văn Tuấn ; Shian-Ru Ke. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 1(74).2014-Quyển 2. Trang: 69. Năm 2014. (May 7 2014 4:52PM)
[3]Bài báo: Effects of HMM parameters on view-invariant human action recognition system. Tác giả: Shian-Ru Ke, Hoang Le Uyen Thuc, Jenq-Neng Hwang. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 8[57]. Trang: 246-252. Năm 2012. (Oct 3 2012 9:45PM)
[4]Bài báo: Recent advances on video-based human walking gait analyses. Tác giả: Hoang Le Uyen Thuc, Pham Van Tuan, Jenq-Neng Hwang. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 8[57]. Trang: 253-261. Năm 2012. (Oct 3 2012 9:52PM)
[5]Bài báo: Tổng quan về các kỹ thuật nén audio chất lượng cao MP3 và AAC dùng trong thiết bị số hiện nay. Tác giả: Hoàng Lê Uyên Thục, Phạm Văn Tuấn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 4[39]. Trang: 235 - 241. Năm 2010. (May 9 2011 8:35AM)
[6]Bài báo: Giải pháp giảm nhiễu trong miền wavelet để nâng cao hiệu suất nhận dạng tiếng nói tự động. Tác giả: Phạm Văn Tuấn, Hoàng Lê Uyên Thục. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 4[39]. Trang: 271-278. Năm 2010. (May 9 2011 8:37AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Video-based Action Recognition to Assist Mild Cognitive Impairment Prediction. Authors: Hoang Le Uyen Thuc, Shian-Ru Ke and Pham Van Tuan . International Journal of Computer Science and Information Security, ISSN 1947 5500 (ESCI). No: vol. 14(10). Pages: 24-33. Year 2016. (Dec 1 2016 8:08AM)
[2]Article: Cyclic HMM-based Method for Pathological Gait Recognition from Side View Gait Video. Authors: Hoang Xuan Hai, Hoang Le Uyen Thuc. International Journal of Advanced Research in Computer Engineering & Technology. No: volume 4, issue 5. Pages: 2171-2176. Year 2015. (Jan 14 2016 8:51AM)
[3]Article: Human Action Recognition based on 3D Human Modeling and Cyclic HMMs. Authors: Shian-Ru Ke, Hoang Le Uyen Uyen Thuc, Jenq-Neng Hwang, Jang-Hee Yoo, and Kyoung-Ho Choi. ETRI journal, p-ISSN 1225 - 6463, e-ISSN 2233 - 7326 (SCI). No: vol. 36, no. 4, Aug. 2014. Pages: pp. 662-672. Year 2014. (Aug 25 2014 10:11AM)
[4]Article: An Effective Video-based System for Human Fall Detection. Authors: Hoang Le Uyen Thuc, Pham Van Tuan. International Journal of Advanced Research in Computer Engineering & Technology , ISSN: 2278 - 1323. No: volume 3 issue 8. Pages: 2820-2826. Year 2014. (Aug 25 2014 10:14AM)
[5]Article: A Review on Video-Based Human Activity Recognition. Authors: Shian-Ru Ke, Hoang Le Uyen Thuc, Yong-Jin Lee, Jenq-Neng Hwang, Jang-Hee Yoo, Kyoung-Ho Choi . Computers 2013 (ESCI). No: 2(2). Pages: 88-131. Year 2013. (May 2 2013 10:23AM)
[6]Article: A Survey on Advanced Video Based Health Care Monitoring Systems. Authors: Le Thi My Hanh, Hoang Le Uyen Thuc, Pham Van Tuan. The 2012 International Conference on BioSciences and BioElectronics, Danang, Vietnam. No: Proceeding. Pages: 1-8. Year 2012. (Dec 11 2012 6:52AM)
[7]Article: Quasi-Periodic Action Recognition from Monocular Videos via 3D Human Models and Cyclic HMMs . Authors: Hoang Le Uyen Thuc, Shian-Ru Ke, Jenq-Neng Hwang, Pham Van Tuan,Truong Ngoc Chau . 2012 International Conference on Advanced Technologies for Communications, Ha Noi, Vietnam. No: ISBN 978-1-4673-4350-3. Pages: 110-113. Year 2012. (Oct 3 2012 10:00PM)
[8]Article: Human Action Recognition based on 3D Body Modeling from Monocular Videos. Authors: Hoang Le Uyen Thuc, Shian-Ru Ke, Jenq-Neng Hwang, Jang-Hee Yoo, Kyong-Ho Choi. Frontiers of Computer Vision Workshop, Kawasaki, Japan. No: FCV2012. Pages: 6-13. Year 2012. (Jan 14 2012 11:32PM)
[9]Article: An Effective 3D Geometric Relational Feature Descriptor for Human Action Recognition. Authors: Hoang Le Uyen Thuc, Pham Van Tuan, Jenq-Neng Hwang. 2012 IEEE-RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies, Ho Chi Minh city, Vietnam. No: ISBN 978-1-4673-0308-8. Pages: 270-275. Year 2012. (Jan 14 2012 11:39PM)
  
 Sách và giáo trình
(Feb 8 2012 9:18PM)
[1]Kỹ thuật thông tin số Chủ biên: Hoàng Lê Uyên Thục. Nơi XB: Giáo trình online Đại học Bách khoa. Năm 2005.
  
 Khen thưởng
[1] Thành tích bồi dưỡng tài năng nữ trong lĩnh vực Công nghệ thông tin. Số: 326 QĐ/TƯĐTN. Năm: 2000.
[2] Thành tích xuất sắc trong năm học 2000-2001. Số: 1301/QĐKT. Năm: 2001.
[3] Thành tích trong Phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ năm học 2005-2006. Số: 2669/QĐKT. Năm: 2006.
[4] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2013.
[5] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2015.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn