Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Research on Antenna-Locked-Loop circuit for maintaining maximum efficiency of medium range wireless power transfer system
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Chủ nhiệm:  Franklin Bien
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Thành viên:  Huy Hoang, Youngsu Kim, Yunho Choi
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
Số: 20110005518 ; Năm hoàn thành: 2013; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn