Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,605,925

 Tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế và sự vận dụng trong phát triển kinh tế của tỉnh Điện Biên hiện nay.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thị Ngọc Hoa, Văn Công Vũ
Nơi đăng: Nxb Đại học Huế; Số: ISBN 978-604-974-151-7;Từ->đến trang: 273-281;Năm: 2019
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn