Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,636,829

 Ứng dụng công nghệ chatbot trong đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trực tuyến trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Văn Công Vũ, Lê Thị Ngọc Hoa
Nơi đăng: Đại học Kinh tế quốc dân; Số: ISBN: 978-604-946-736-3;Từ->đến trang: 388-402;Năm: 2019
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn