Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,132,229

 "Understanding The Determinants To Use Behavior Of Mobile Banking: Extending UTAUT Model With Perceived Risk And Trust"
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Hà
Nơi đăng: International Conference for Young Researchers in Economics and Business (ICYREB 2019); Số: Mã số ISBN: 978-604-974-282-8;Từ->đến trang: 800-814;Năm: 2019
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Ngân hàng di động (Mobile banking) là một thành phần quan trọng của nền kinh tế không dùng tiền mặt, nó giúp nâng cao hiệu quả sử dụng và gia tăng sự hài lòng của người sử dụng dịch vụ ngân hàng trong kỷ nguyên số. Nghiên cứu này tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng lên hành vi sử dụng dịch vụ Mobile Banking (MB) bằng việc phân tích các dữ liệu được thu thập từ những khách hàng đã từng sử dụng MB tại thành phố Đà Nẵng. Dựa trên nền tảng lý thuyết qua các công trình nghiên cứu trước đây, khung nghiên cứu đã được phát triển thông qua việc mở rộng Lý thuyết thống nhất về chấp nhận và sử dụng công nghệ UTAUT bằng cách bổ sung yếu tố “Cảm nhận rủi ro” và “Tính tin cậy”. Phần mềm phân tích định lượng SPSS được sử dụng để phân tích dữ liệu thu được từ các bảng câu hỏi khảo sát. Kết quả cho thấy có ba trong tổng số sáu nhóm yếu tố nghiên cứu được chứng minh là có tác động mạnh mẽ lên hành vi sử dụng MB của khách hàng. Các yếu tố “Điều kiện thuận lợi”, “Tính hiệu quả”, “Tính tin cậy” giải thích được khoảng 43.4% quyết định sử dụng ứng dụng MB của khách hàng
ABSTRACT
Mobile banking is an important component of the cashless economy, it helps to improve efficiency and increase the satisfaction of users of banking services in a digital age. This study explores the factors that influence the using of MB services by analyzing data collected from customers who have used MB in Danang City. Based on the theoretical background, a research framework has been developed through the extension of the UTAUT adding “Perceived Risk” and “Trust”. The SPSS Statistics 22.0 is used to analyze data collected from the survey questionnaires. The results showed that three out of six groups of research factors have been shown to have a strong impact on customers' MB usage. The factors "Favorable conditions", "Efficiency", "Trust" explain about 43.4% of customers' MB usage
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn