Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,736,229

  

Chứng nhận đã tham gia các khóa đào tạo: • 2021: SBC training-of-trainers on gamification and experiential learning methods in social entrepreneurship education - Social Business Creation (HEC Montreal, Canada) 
 • 2021: Python with Machine Learning Jobs - Microsoft IT Academy – SDC, The University of Danang
 • 2019: Digital Marketing Specialist - Advanced Program - Microsoft IT Academy – SDC, The University of Danang
 • 2019: Writing and publishing scientific articles in international journals - Youth Development Science and Technology Center
 • 2018: German Academic Exchange Service - Scientific Proposal Writing

Chứng nhận đã hoàn thành tập huấn của Elsevier (Certificate of excellence from Researcher Academy / ELSEVIER)


Certified Peer Reviewer Course 

 • Fundamentals of peer review
 • Becoming a peer reviewer 
 • Going through peer review
Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57220492883
WoS ID: https://www.webofscience.com/wos/author/record/2105094

Thành viên phản biện của các tạp chí:

Editorial Review Board of

 • SAGE OPEN (Sage Publisher, SSCI, Scopus Q2)
 • Heliyon (Cell Press) (ISSN 2405-8440) (Elsevier Publisher, SCIE, Scopus Q1)
 • Information Resources Management Journal (IRMJ) (IGI Publisher, ESCI, Scopus Q2)
 • International Journal of Energy Sector Management (Emerald Publisher, ESCI, Scopus Q2)
 • Journal of Science and Technology (JST-UD) (ISSN: 1859-1531)

Từ ngày 25/2/2017 đến 12/3/2017: Tham gia chương trình Trao đổi Học giả (Visiting Scholar) tại Trường Quản trị Kinh doanh, Đại học Saint-Ambrose, Bang IOWA, Hoa kỳ
- Phối hợp tổ chức hội thảo và tham gia giảng dạy tại một số học phần chuyên ngành.  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn