Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 109,937,227

 Tác động của tự do thương mại lên quy mô của nền kinh tế ngầm
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Hà
Nơi đăng: Hội thảo khoa học quốc gia: Xác Định Và Phát Triển Các Ngành Kinh Tế Có Lợi Thế Trong Bối Cảnh Tự Do Hóa Thương Mại; Số: ISBN: 978-604-84-4316-0;Từ->đến trang: 245-252;Năm: 2019
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn