Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 109,815,230

 Đánh giá sự sẵn sàng khởi nghiệp của sinh viên - Nghiên cứu thực nghiệm tại Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Hà, Trịnh Lê Tân
Nơi đăng: Tạp chí Kinh Tế và Dự Báo (Economy and Forecast Review, ISSN 0866-7120); Số: 27;Từ->đến trang: 103-107;Năm: 2020
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn