Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 109,936,778

 Mobile Wallet Adoption – Moderating Effect of Using Experience
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoang Ha, Department of Business Administration, University of Economics - The University of Danang
Nơi đăng: The 9th conference on information technology and its applications; Số: ISBN: 978-604-84-5517-0;Từ->đến trang: 122-129;Năm: 2020
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
Considered as a disruptive innovation, the development of mobile wallets in Vietnam in recent years has created enormous changes in customers' shopping and payment habits. This study assesses the moderating effect of customers’ Using Experience (UE) on three constructs of the research model - Sales Promotion (PM), Perceived Usefulness (PU) and Intention to Use (IU). The results have shown that PU plays a mediating role between PM and IU. When the customer experienced a long period of using the mobile wallet, a high promotion will have the opposite effect of reducing the PU. Therefore, mobile wallet providers need to focus PM on new users because these customers will have a higher PU than long-used customers. Several managerial implications were proposed to increase the effectiveness of PM in enhancing adoption of the mobile wallet in Vietnam.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn