Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,322,357

 Mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng ứng dụng giao thức ăn trực tuyến trong bối cảnh dịch Covid-19
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Hà, Quỳnh Như, Phương Minh
Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo quốc tế "Phục hồi phát triển kinh tế Việt Nam trong bối cảnh đại dịch Covid"; Số: 44;Từ->đến trang: 483-497;Năm: 2022
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn