Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,531,802

 GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0
Chủ nhiệm:  Hoàng Hà; Thành viên:  Lê Thị Minh Hằng, Châu Ngọc Tuấn, Phùng Thị Phước An
Số: B2021-DN04-03 ; Năm hoàn thành: 2024; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Kinh tế

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn