Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 49,384,724

 Nghiên cứu đánh giá khả năng giảm phát thải khí CO2 thông qua áp dụng chương trình hành động sinh thái (ECO ACTION 21) đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thành phố Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Hải*
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Số: Số 01(86).2015;Từ->đến trang: 39;Năm: 2015
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Từ năm 2004, Bộ Môi trường Nhật Bản đã phát triển một chương trình có tên là “Eco Action21” nhằm khuyến khích các doanh nghiệp đẩy mạnh các hoạt động vì môi trường dựa trên khả năng cắt giảm phát thải khí nhà kính, chống biến đổi khí hậu. Nhiều doanh nghiệp của Nhật Bản đã hưởng ứng và tham gia EA21. Năm 2011, 7.240 doanh nghiệp đã được cấp chứng chỉ EA21. Nghiên cứu được tiến hành nhằm giới thiệu chương trình EA21 tới các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở thành phố Đà Nẵng để hỗ trợ cho các đơn vị này phát triển sản xuất kinh doanh song song với việc bảo vệ môi trường như là: giảm sử dụng nhiên liệu, năng lượng…; xây dựng các hành động này thành một hệ thống quản lý môi trường. Để đánh giá khả năng giảm phát thải CO2 của các doanh nghiệp, 05 công ty đã được lựa chọn cho nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu sẽ là các gợi ý cho việc xây dựng các chính sách nhằm khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng EA21 theo định hướng thành phố môi trường vào năm 2020.
ABSTRACT
Since 2004, the Ministry of Environment of Japan has developed a program called “Eco-Action 21” to encourage businesses to promote environment-friendly activities based on the ability to cut down greenhouse gas emissions and to contribute to the fight against climate change. Many Japanese companies have taken part in the program EA21. In 2011 7.240 enterprises received the EA21 certificates. This research aims to introduce EA21 program to small and medium enterprises in the city of Danang to help them implement business activities in parallel with environmental protection by reducing the use of energy, material, fuel etc. and developing their activities into an environment management system. To assess the potential in the reduction of CO2 emissions of enterprises, the author conducted the study in 05 small and medium enterprises in Danang city. Based on the study results, the research team gave the suggestions for building policies and institutions to encourage SMEs to apply EA21 to build Danang into a Eco city in 2020.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn