Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 50,158,653

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu đánh giá khả năng giảm phát thải khí CO2 thông qua áp dụng chương trình hành động sinh thái (ECO ACTION 21) đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Hoàng Hải*
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: Số 01(86).2015. Trang: 39. Năm 2015.
(Apr 22 2015 10:22AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn