Vương Phương Hoa
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 9154 lượt người xem
Họ và tên:  Vương Phương Hoa
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  26/02/1977
Nơi sinh: Hà Nội
Quê quán Hà Nội
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kinh tế chính trị; Tại: Học viện Báo Chí và Tuyên Truyền
Đơn vị công tác: Khoa Lý luận Chính trị; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2014; Chuyên ngành: Kinh tế chính trị; Tại: Học viện Chính trị QGHCM
Dạy CN: Kinh tế chính trị
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh văn
Địa chỉ liên hệ: Khoa Lý luận chính trị
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ 11/2001 đến 4/2008: Giảng viên trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm
- Từ 5/2008 - đến 12/2009: Tổ trưởng bộ môn Giáo dục chính trị và Pháp luật, trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm
- Từ 1/2010 – 12/2011: Phó Trưởng khoa Khoa học cơ bản, trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm
- Từ 1/2012 – 5/2018: Trưởng khoa Khoa học cơ bản, trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm
- Từ 6/2018 đến tháng 2/2020: Giảng viên Khoa Kinh tế chính trị , trường Đại học Kinh tế
- Từ 3/2020 đến nay: Tổ trưởng bộ môn Kinh tế chính trị và Chủ nghĩa xã hội khoa học, Khoa Lý luận chính trị, trường Đại học Kinh tế

 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Công nghệ thông tin và truyền thông đối với sự phát triển nông nghiệp hiện đại ở Việt Nam. Tác giả: Vương Phương Hoa. Tạp chí Kinh tế và dự báo. Số: 35. Trang: 44 - 47. Năm 2019. (Feb 10 2020 12:23AM)
[2]Bài báo: Một số giải pháp xây dựng Đà Nẵng đến năm 2020 là thành phố môi trường. Tác giả: Vương Phương Hoa - Phan Quang Trung. Tạp chí Kinh tế và dự báo. Số: 32. Trang: 75 - 77. Năm 2018. (Aug 11 2019 8:21PM)
[3]Bài báo: Hợp tác công - tư trong công tác an sinh xã hội ở Việt Nam. Tác giả: Vương Phương Hoa. Tạp chí Tài chính kỳ 2. Số: Tháng 4. Trang: 20-22. Năm 2017. (Aug 11 2019 8:18PM)
[4]Bài báo: Liên kết vùng trong tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Tác giả: Vương Phương Hoa. Tạp chí Tài chính kỳ 2. Số: Tháng 12. Trang: 18-20. Năm 2017. (Aug 11 2019 8:19PM)
[5]Bài báo: Tái cơ cấu hệ thống ngân hàng ở Việt Nam và những yêu cầu đặt ra. Tác giả: Vương Phương Hoa. Tạp chí Tài chính kỳ 1. Số: Tháng 11. Trang: 68-69. Năm 2016. (Aug 11 2019 8:16PM)
[6]Bài báo: Thúc đẩy triển ứng dụng công nghệ tiên tiến trong các ngành và doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Vương Phương Hoa. Tạp chí Khoa học và phát triển. Số: 189. Trang: 13-16. Năm 2016. (Aug 11 2019 8:14PM)
[7]Bài báo: 'Về thực thi cơ chế nhà nước thu hồi đất ở Việt Nam hiện nay. Tác giả: Phan Quang Trung – Vương Phương Hoa - Nguyễn Bình Đức. Tạp chí Khoa học và sáng tạo. Số: 122-123. Trang: 18-21. Năm 2013. (Aug 11 2019 8:12PM)
[8]Bài báo: Huy động vốn đầu tư cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức ở thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Vương Phương Hoa. Tạp chí Khoa học và phát triển. Số: 176. Trang: 5-10. Năm 2013. (Aug 11 2019 8:06PM)
[9]Bài báo: Đà Nẵng với lựa chọn định hướng xây dựng mô hình thành phố công nghiệp. Tác giả: Vương Phương Hoa - Phan Quang Trung. Tạp chí Giáo dục lý luận. Số: 197. Trang: 75-78. Năm 2013. (Aug 11 2019 8:08PM)
[10]Bài báo: “Ngoại giao kinh tế với phát triển kinh tế ở thành phố Đà Nẵng”. Tác giả: Phan Quang Trung – Vương Phương Hoa. Tạp chí Sinh hoạt lý luận. Số: '03/2012. Trang: 84-88. Năm 2012. (Aug 11 2019 6:31PM)
[11]Bài báo: “Kinh nghiệm phát triển kinh tế tri thức dựa vào tri thức của Singapore và bài học đối với thành phố Đà Nẵng”. Tác giả: Vương Phương Hoa. Giáo dục lý luận. Số: 12/2012. Trang: 80-83. Năm 2012. (Aug 11 2019 6:33PM)
  
 Sách và giáo trình
(Aug 11 2019 8:23PM)
[1]Công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức ở thành phố Đà Nẵng Chủ biên: TS. Vương Phương Hoa. Nơi XB: NXB Chính trị quốc gia sự thật. Năm 2019.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn