Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,468,559

 Nghiên cứu ứng dụng mô hình SCOR trong cải tiến quản lý chuỗi cung ứng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Thành phố Đà Nẵng
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả:  Hồ Dương Đông*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 04(89).2015;Từ->đến trang: 102;Năm: 2015
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Chuỗi cung ứng từ lâu đã được nhận diện là một lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp (DN) và là đối tượng của rất nhiều nghiên cứu. Tuy nhiên, phần lớn các nghiên cứu tập trung vào phát triển và cải tiến chuỗi cung ứng cho các DN tại các nước phát triển, mà ít xem xét đến các yếu tố đặc thù của các DN quy mô nhỏ và vừa tại các nước đang phát triển. Mô hình tham chiếu chuỗi cung ứng (SCOR) là mô hình tổng quan, đưa ra hướng dẫn khung để phát triển cấu trúc chuỗi cung ứng. Mô hình này định ra các thực hành tốt nhất, các thước đo hiệu quả hoạt động chuỗi cung ứng, cung cấp cấu trúc nền tảng, thuật ngữ chuẩn để giúp các DN thống nhất nhiều công cụ quản lý. Nghiên cứu này trình bày các rào cản và thách thức khi áp dụng mô hình SCOR vào DN nhỏ và vừa tại Tp. Đà Nẵng. Bên cạnh đó, tác giả đề xuất mô hình quy trình lựa chọn các thực hành tốt nhất ứng trong SCOR vào thực tiễn của từng DN
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
ABSTRACT
Supply chain has long been identified as a competitiveness strategy of enterprises and is the topic of many studies. However, most research has focused on developing and improving supply chain for enterprises in developed countries with less concern for typical features of small and medium enterprises in developing countries. The supply chain operations reference model (SCOR) is a generic model, providing a framework for developing a supply chain. This model specifies best practices and a standard description of supply chain processes as well as provides basis structure and standard terms to help enterprises unify their management tools. This paper presents barriers and challenges for SMEs in Danang city when they apply SCOR model. The author also proposes a model that supports enterprises to adapt the SCOR’s best practices to their own context..
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn