Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,594,011

 Tổng quan nghiên cứu về sự hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp. Mô hình đề xuất cho hệ sinh thái khởi nghiệp tại Đại học Đà Nẵng, Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Hồ Dương Đông*; PGS.TS. Lê Thị Kim Oanh
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 6(115).2017;Từ->đến trang: 14;Năm: 2017
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo xem xét sự phân loại mối liên hệ nhà trường và doanh nghiệp (DN) từ mức độ cao tới thấp và những lợi ích của sự hợp tác. Ba khái niệm khác nhau về trường đại học (ĐH): ĐH Giảng dạy, ĐH Nghiên cứu và ĐH Doanh nghiệp cũng như các mức độ ưu tiên của sự cộng tác ở các mức độ khác nhau của sự phát triển kinh tế cũng được đề cập. Bài báo xem xét cơ sở lý thuyết về thách thức trong xây dựng mối quan hệ, điều gì làm cho nhà trường hấp dẫn trong mắt DN, các yếu tố tạo nên mối liên hệ thành công. Cuối cùng, mô hình liên kết dựa trên nền tảng mối quan hệ sẵn có của các trường trong Đại học Đà Nẵng (UD) và DN được đề xuất. Mục tiêu là tạo hệ sinh thái khởi nghiệp lành mạnh trong trong UD. Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp kỹ thuật là đối tượng chính của mô hình. Trách nhiệm, quyền lợi của các bên liên quan trong mô hình, cách thức giao tiếp, sự mở rộng trong tương lai cũng được thảo luận.
ABSTRACT
This article reviews the typology of university – industry links from higher to lower intensity and the benefits of the collaboration. The three different concepts of universities: Teaching University, Research University and Entrepreneurial University as well as the priorities for university – industry partnerships at different stages of economic development along them are reviewed. The article also reviews the challenge of bridging the university – industry division and what makes universities attractive as industry partners, what factors make successful partnerships. Finally, the paper suggests a partnership model which is built based on a solid inter-relationship among universities in the University of Danang (UD) and industries. The model aim is to create a healthy startup ecosystem in UD. Students having startup ideas, especially technical based startup ideas, would be the model’s target. The responsibilities and rights of each partner in the model as well as the communication methods are stated. The future expansion of the model is also discussed.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn