Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,467,899

 Nghiên cứu đặc điểm dụng cụ khoan có tích hợp hệ thống giảm chấn sử dụng phương pháp Experimental Modal Analysis - EMA.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Hồ Dương Đông*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 12(121).2017;Từ->đến trang: 6;Năm: 2017
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong những năm gần đây, việc kiểm soát dao động của dụng cụ cắt đã nổi lên như là một lĩnh vực quan trọng. Đó là do dao động cắt tạo nên tiếng ồn và làm giảm chất lượng bề mặt gia công. Về mặt toán học, dao động cắt là một hàm số của lực tác động lên dụng cụ và độ cứng động của nó. Vì độ cứng động tỉ lệ thuận với khả năng giảm chấn nên dao động cắt có thể được kiểm soát bằng cách tăng khả năng giảm chấn của hệ thống dụng cụ cắt. Trong nghiên cứu này, một dụng cụ khoan có tích hợp hệ thống giảm chấn được kiểm tra bằng phương pháp Experimental Modal Analysis (EMA). Tần số dao động tự do, hệ số giảm chấn, và dao động riêng đã được phát hiện. Qua phương pháp EMA, dụng cụ khoan có tích hợp giảm chấn thể hiện hệ số giảm chấn tốt hơn dụng cụ truyền thống. Những dụng cụ này có thể gia công với năng suất cao hơn so với dụng cụ không tích hợp giảm chấn
ABSTRACT
In recent years, the control of tool vibration has emerged as a critical area of scientific development. This is because tool vibration creates sound-noise and unwanted quality surface. Mathematically, the observed tool vibration is a ratio of the force acting on the tool to its dynamic stiffness. Because the dynamic stiffness is proportional to the tool damping, the tool vibration could be controlled by enhancing the damping ability of the tooling system. In this paper, the drilling tool integrating damping system is tested with Experimental Modal Analysis (EMA). The natural frequencies, the damping ratios, and mode shapes are detected. Through modal analysis testing the new damped drilling tool shows better damping ratio than the conventional tool. These tools are expected to have better performance than the conventional drilling tools as well.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn