Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 71,948,269

 Nghiên cứu đặc điểm của dụng cụ khoan có tích hợp hệ thống giảm chấn sử dụng phương pháp gia công kiểm thử
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Hồ Dương Đông*
Nơi đăng: Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ; Số: Vol. 17, No. 6, 2019;Từ->đến trang: 62;Năm: 2019
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo này được triển khai dựa trên kết quả bài báo của cùng tác giả đã được đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng tháng 12 năm 2017 nhan đề “Nghiên cứu đặc điểm dụng cụ khoan có tích hợp hệ thống giảm chấn sử dụng phương pháp Experimatal Model Analysis”. Trong bài báo này, tác giả sử dụng phương pháp gia công kiểm thử cho dụng cụ khoan truyền thống và giảm chấn để kiểm tra kết quả lý thuyết đã đạt được. Kết quả cho thấy dụng cụ khoan giảm chấn đạt được chất lượng bề mặt gia công tốt hơn khi gia công kết hợp với dụng cụ kẹp truyền thống. Dụng cụ kẹp giảm chấn giúp dụng cụ khoan truyền thống cải thiện tỉ số giảm chấn một cách rõ rệt. Tuy nhiên, nó không có tác dụng với dụng cụ khoan giảm chấn. Phương pháp Taguchi cũng được tiến hành để tìm ra thông số cắt tối ưu cho các sự kết hợp giữa các loại dụng cụ khoan và dụng cụ kẹp.
ABSTRACT
In this paper, machining test in lathe machine is used to check the characteristics of damped drilling tool and damped clamp tool. The testing results are then compared with those of conventional drilling tool and clamp to see the differences. The damped tool achieves better quality surface while mounting in the conventional clamp. The damped clamp helps the conventional tool improve the damping ratio significantly, however, it does not give any improvement for the damped tool. Taguchi method is conducted to find the optimal cutting parameters for each combination of drilling tools and clamping devices. This paper follows the results of the published article on The Journal of Science and Technology – The University of Danang December 2017, named “Research on characteristics of drilling tool intergrating damping system using Experimental Model Analysis”.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn